email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 4 czerwca 2016 r. w TVP Info w Debacie Trójstronnej rozmawiano o płacy minimalnej na 2017 rok i minimalnej stawce godzinowej w umowach zlecenia i świadczenia usług. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w debacie uczestniczył członek Prezydium FZZ Krzysztof Małecki.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Ma mieć ona zastosowanie do wszystkich umów objętych zakresem ustawy, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, czy miesięcznej. Za wypłacanie przyjmującego zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny w wysokości od 1 tysiąca zł. do 30 tysięcy zł. Centrale związkowe w Radzie Dialogu Społecznego wspólnie uzgodniły stanowisko w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku do kwoty 1970 zł. z obecnej w tym roku 1850 zł. Wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej ma wynieść 10,9 %. Stanowisko partnerów społecznych w RDS z 7 kwietnia 2016 r. pozytywnie odniosło się do wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł. Projekt ustawy oprócz stawki godzinowej likwiduje minimalne wynagrodzenie na poziomie 80% zatrudnionych w pierwszym roku oraz wyłącza dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej przy uwzględnianiu minimalnego wynagrodzenia.

Przedstawiciel Forum w swojej wypowiedzi na temat minimalnego wynagrodzenia wskazał, że pracownik nie powinien być kosztem, tylko jest podmiotem na rynku pracy, w którego należy inwestować. Ażeby mogła istnieć polska marka i polska gospodarka mogła się rozwijać należy w pracownika inwestować. Nie zgodził się na różnicowanie poziomu wysokości minimalnego wynagrodzenia ze względu na regiony kraju, szczególnie zaniżanie w tych najuboższych. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w dłuższej perspektywie pobudziła by tam rynek pracy i rynek konsumpcyjny.

Odnosząc się do stawki godzinowej 12 zł. i jej nieprzestrzegania przez pracodawców wskazał na stanowisko Forum w sprawie wysokości grzywny, która powinna być nakładana na łamiących prawo pracodawców. Forum proponowało nawet stałą stawkę 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Podkreślił, że ważne jest wychwycenie patologii na rynku pracy, gdzie stawki minimalne były by nadal poniżej minimum stawowego. Wskazał na rolę Państwowej inspekcji Pracy, która bada i ma uprawnienia do kontroli legalności zatrudnienia – walkę z szarą sferą, ale i też inne służby kontrolne, dla których należy zmienić przepisy.

Sporządził: Krzysztof Małecki         

Debata do obejrzenia na TVP Parlament