email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

21 – 22 listopada 2017 r. w  Płocku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  W posiedzeniu udział wzięli Z.Mierzejewski i S.Wittkowicz.

W zastępstwie Przewodniczącego P.Chorążego obrady prowadził P.Krasuski.

W dniach 23-27.10.2017r. odbyło się 7 warsztatów poświęconych wypracowaniu rozwiązań akceptowanych przez wszystkich. ( warsztaty  dotyczące: MN, IZPOWER, PARP, NCBiR, MRPiPS, MEN i MSWiA). Uwagi FZZ zgłaszane podczas posiedzeń zostały uwzględnione za wyjątkiem PARP o podziale projektu ” Akademia Menadżera MSP” .na 5 części. -alokacja 58 mln zł.

Na początku obrad przedstawiono informacje o zmianach w Programie oraz stan wdrażania PO WER, Stanowisko Rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020r, Informacje nt. dotychczasowych i przyszłych działań promocyjnych w obszarze funduszy europejskich w ramach PO WER.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na niezadowalający  postęp prac w wielu osiach tematycznych. Temat jest monitorowany. ZM zwrócił uwagę, że stanowisko Rządu nie trafiło do Rady Dialogu Społecznego i jest to duży błąd. Wnioskował, aby tego typu dokumenty były opiniowane przez RDS!.

Następnie omówiono zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 i 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany przyjęto.

W kolejnym punkcie obrad dokonano prezentacji wyników badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego. Dłuższą dyskusję wywołał dostępność do internetu w całej Polsce.

Kolejno omówiono i dokonano zmian w Rocznym Planie Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Rocznym Planie Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z wnioskami z warsztatów partnerzy społeczni wnieśli o zastąpienie jednego konkursu 5 przeznaczonymi dla regionów. To głosowanie wygraliśmy 3 głosami.

Następnego dnia E.Wielg w imieniu partnerów społecznych dokonała Prezentacji zaleceń Rady Dialogu Społecznego dotyczących jakości staży.

Następnie dokonano Aktualizacji Planu Ewaluacji PO WER oraz Zmian w Rocznym Planie Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 r. dla Osi III PO WER w zakresie kompetencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 r. dla Osi IV PO WER, Zmiany w Rocznych Planach Działania na 2017 r. i 2018 r. dla Osi V PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Zdrowia.

Zainteresowanych proszę o kontakt. Prześlę interesujące materiały. Jest ponad 60 pozycji.

Zygmunt Mierzejewski