email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 26 – 27 września 2017 r w Supraślu odbyło się  XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze strony FZZ uczestniczyli Zygmunt Mierzejewski oraz Sławomir Wittkowicz.

Posiedzenie otworzył Podsekretarz Stanu w MR  P.Chorąży. Następnie P.Janas KE przestawił Komunikat Komisji na temat wzmacniania innowacji w europejskich regionach oraz Europejski Filar Praw Socjalnych. Następnie Łukasz Mikulec Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej DZF, MR przedstawił stan wdrażania POWER. Poniżej najbardziej interesująca partnerów społecznych informacja – całość prezentacji w załączniku.
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
176 naborów
331 umów na 256,2 mln EUR, tj. 29,1% alokacji Osi II
Do certyfikacji 24 mln EUR, tj. 2,8% alokacji
W projektach uczestniczy 12,4 tys. osób: 8,9 tys. to os. pracujące; 3,4tys. os. bezrobotne; 123 os. bierne zawodowo
PI 8v: Adaptacyjność
135 przedsiębiorstw opracowało analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy przy wsparciu partnerów społecznych, (3,6% cp)
Roczne Plany Działania dla Osi I PO WER w zakresie kompetencji WUP i MRPiPS na 2018 r. oraz zmiana kryteriów wyboru projektów na 2017 r. dla Osi I PO WER w zakresie kompetencji MRPiPS omówił Łukasz Mikulec
Zmiany w Rocznych Planach Działania na 2017 r. oraz Roczne Plany Działania na 2018 r. dla Osi IV PO WER omówiła Pani Dominika Tadla Z-ca Dyrektora DZF, MR
Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 r. oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji omówił Pan Paweł Zdun Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia DZF, MR
Pan Wojciech Wróblewski Koordynator Zespołu Wdrażania Działania 2.19 POWER DZF, MR omówił Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Rozwoju (Działanie 2.19)
Pan Paweł Zdun Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia DZF, MR omówił Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Poniżej prezentacja:
Działanie 2.21* Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 2 konkursy:
•Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji
•Sukcesja w firmach rodzinnych
1 projekt pozakonkursowy:
•Akademia Menadżera Innowacji
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
1 konkurs – Powołanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji
1 projekt pozakonkursowy – Branżowy bilans kapitału ludzkiego II
Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
Nowa fiszka projektu pozakonkursowego Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
Projekt będzie stanowił kontynuację projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”.
Pan Michał Korczyński – Pracownia Badań i Doradztwa”Re-Source” przedstawiłł prezentacje wyników badania „Ocena trafności i skuteczności kryteriów wyboru projektów w PO WER a Pani Małgorzata Mika Naczelnik Wydziału Systemu Wdrażania DZF MR
zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach PO WER oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Osi VI PO WER
Drugiego dnia omówiono: Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 r. oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi III PO WER w zakresie kompetencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju , Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi V PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Zdrowia

Pierwszego dnia odbyła się wizyta studyjna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prezentacja Wydziału Farmaceutycznego (Dziekan Wydziału)
Przedstawienie projektu „Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (Koordynator merytoryczny projektu)
Wystąpienia uczestników projektu (stażystów) i dyskusja
Prezentacja bazy dydaktyczno-naukowej w Euroregionalnym Centrum Farmaceutycznym
Zygmunt Mierzejewski