email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 26 - 27 września 2017 r w Supraślu odbyło się  XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze strony FZZ uczestniczyli Zygmunt Mierzejewski oraz Sławomir Wittkowicz.
Posiedzenie otworzył Podsekretarz Stanu w MR  P.Chorąży. Następnie P.Janas KE przestawił Komunikat Komisji na temat wzmacniania innowacji w europejskich regionach oraz Europejski Filar Praw Socjalnych. Następnie Łukasz Mikulec Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej DZF, MR przedstawił stan wdrażania POWER. Poniżej najbardziej interesująca partnerów społecznych informacja - całość prezentacji w załączniku.

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

176 naborów 
331 umów na 256,2 mln EUR, tj. 29,1% alokacji Osi II 
Do certyfikacji 24 mln EUR, tj. 2,8% alokacji 
W projektach uczestniczy 12,4 tys. osób: 8,9 tys. to os. pracujące; 3,4tys. os. bezrobotne; 123 os. bierne zawodowo 
PI 8v: Adaptacyjność 
135 przedsiębiorstw opracowało analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy przy wsparciu partnerów społecznych, (3,6% cp)

Roczne Plany Działania dla Osi I PO WER w zakresie kompetencji WUP i MRPiPS na 2018 r. oraz zmiana kryteriów wyboru projektów na 2017 r. dla Osi I PO WER w zakresie kompetencji MRPiPS omówił Łukasz Mikulec

Zmiany w Rocznych Planach Działania na 2017 r. oraz Roczne Plany Działania na 2018 r. dla Osi IV PO WER omówiła Pani Dominika Tadla Z-ca Dyrektora DZF, MR
 
Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 r. oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji omówił Pan Paweł Zdun Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia DZF, MR

Pan Wojciech Wróblewski Koordynator Zespołu Wdrażania Działania 2.19 POWER DZF, MR omówił Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Rozwoju (Działanie 2.19)
 
Pan Paweł Zdun Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia DZF, MR omówił Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Poniżej prezentacja:

Działanie 2.21* Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 2 konkursy: 
•Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji 
•Sukcesja w firmach rodzinnych 

1 projekt pozakonkursowy: 
•Akademia Menadżera Innowacji 

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
1 konkurs - Powołanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji 
1 projekt pozakonkursowy - Branżowy bilans kapitału ludzkiego II
 
Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników 
Nowa fiszka projektu pozakonkursowego Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR) 
Projekt będzie stanowił kontynuację projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”.

Pan Michał Korczyński - Pracownia Badań i Doradztwa"Re-Source" przedstawiłł prezentacje wyników badania "Ocena trafności i skuteczności kryteriów wyboru projektów w PO WER a Pani Małgorzata Mika Naczelnik Wydziału Systemu Wdrażania DZF MR
zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach PO WER oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Osi VI PO WER

Drugiego dnia omówiono: Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 r. oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi III PO WER w zakresie kompetencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju , Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 r. dla Osi II PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Roczny Plan Działania na 2018 r. dla Osi V PO WER w zakresie kompetencji Ministerstwa Zdrowia

Pierwszego dnia odbyła się wizyta studyjna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Prezentacja Wydziału Farmaceutycznego (Dziekan Wydziału) 
Przedstawienie projektu „Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (Koordynator merytoryczny projektu) 
Wystąpienia uczestników projektu (stażystów) i dyskusja 
Prezentacja bazy dydaktyczno-naukowej w Euroregionalnym Centrum Farmaceutycznym

Zygmunt Mierzejewski

 
Pobierz załącznik