email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

10 maja 2017r. odbyło się XII posiedzenie KM POWER. W posiedzeniu z ramienia FZZ uczestniczyli Z.Mierzejewski i S.Wittkowicz. Kluczowym tematem były zmiany w POWER. Przez kilka miesięcy partnerzy społeczni ustalali z MR i przedstawicielami Komisji Europejskiej zapisy dodające nowe działanie przeznaczone tylko dla partnerów społecznych.

Celem zmian było przyjęcie w dn. 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której wiodącą zasadą jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym, z którego efektów skorzystają wszyscy obywatele – konieczność wykazania wkładu PO WER w realizację Strategii. W związku z przyjęciem SOR wprowadzono zmiany do Umowy Partnerstwa, która wyznacza ramy interwencji dla wdrażania funduszy UE, a tym samym ma wpływ na zakres PO WER.

Rozszerzono zakres interwencji w ramach PI 8v dodając: 
nowy cel szczegółowy ukierunkowany na poprawę zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, w ramach którego wyodrębniono dodatkowe typy operacji wraz z przypisanymi im wskaźnikami

- szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi;
- szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych (możliwość wsparcia dużych przedsiębiorstw; – max. do 25% uczestników);
- szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych;
- szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji (możliwość wsparcia dużych przedsiębiorstw – max. do 25% uczestników);
- zwiększenie zdolności adaptacyjnych MMŚP w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą (tzw. nowy start).

Dodatkowe wskaźniki dla PI 8v: 
•Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi - 8000 
•Liczba pracowników, w tym pracowników dużych przedsiębiorstw* , którzy podnieśli kompetencje w zakresie procesów innowacyjnych - 1100 
•Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych - 1000 
•Liczba pracowników, w tym pracowników dużych przedsiębiorstw* , którzy podnieśli kompetencje w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji - 15000 
•Liczba przedsiębiorstw w trudnościach, które wdrożyły rozwiązania służące przeciwdziałaniu ich trudnej sytuacji - 2000 
•Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących nową działalność, które otrzymały wsparcie w ponownym prowadzeniu działalności - 1000   

Poziom alokacji: 61 mln EUR 

* Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć odsetka 25% liczby osób objętych wsparciem

Wprowadzono nowy PI 11ii, w ramach którego wsparciem zostaną objęci partnerzy społeczni,
uczestniczący w dialogu społecznym, którego przedmiotem jest dostosowanie systemów edukacji i kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki Zaplanowane działania przewidują wzmocnienie potencjału analitycznego przedstawicieli partnerów społecznych poprzez szkolenia, badania i analizy, a także przygotowanie partnerów społecznych do koordynowania w miejscach pracy usług edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego 


Wskaźniki dla PI 11ii: 

•Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy zwiększyli kompetencje niezbędne do udziału w dialogu społecznym w obszarze rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia – 945 
•Liczba przedstawicieli partnerów społecznych objętych wsparciem ukierunkowanym na zwiększenie udziału w dialogu społecznym w obszarze rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia - 1050 
•Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy podnieśli kompetencje w zakresie pełnienia roli koordynatora działań edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących kształcenia ustawicznego wśród pracowników – 315  •Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, objętych wsparciem w zakresie pełnienia roli koordynatora działań edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących kształcenia ustawicznego wśród pracowników - 350 
•Liczba stanowisk w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia zgłaszanych przez przedstawicieli partnerów społecznych na forach instytucji dialogu społecznego
a) krajowych – Rada Dialogu Społecznego , 
b) regionalnych – WRDS i Rady Rynku Pracy i 
c) lokalnych – Powiatowe Rady Rynku Pracy ,  w których wykorzystano wyniki badań i analiz dofinansowanych ze środków EFS – 357 
Liczba badań i analiz przygotowanych na potrzeby przedstawicieli partnerów społecznych zamieszczonych w repozytorium wiedzy - 21   

Poziom alokacji: 3,4 mln EUR.


 Podczas dyskusji ZM bronił zapisów, gdyż Krajowa Izba Gospodarcza oraz przedstawiciele samorządów chcieli być dopisani do działania z takim trudem wypracowanego przez partnerów społecznych. ZM przypomniał kim są partnerzy społeczni i zwrócił się do KIG aby najpierw uzyskali sądowy status partnera społecznego i pracowali w RDS a nie chcieli uzyskiwać uprawnienia bez odpowiedzialności. Przed posiedzeniem ZM odbył szereg rozmów z PARP, MR, członkami KM. W efekcie wniosek o odrzucenie propozycji KIG poparło w głosowaniu.70% członków KM.

Teraz czekają partnerów społecznych wielogodzinne prace nad zmianami w SZOOP POWER wychodzące naprzeciw naszym oczekiwaniom.
Zygmunt Mierzejewski