email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,

Prezydium KNSZZ „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu,
Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Warszawie oraz
Zarząd NZZPSOP z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
jako ogólnokrajowe organizacje reprezentujące pracowników wymiaru sprawiedliwości kategorycznie sprzeciwiamy się tak nierównemu traktowaniu poszczególnych grup pracowniczych przez kierownictwo naszego resortu.

Od wielu już lat pracownicy sądów są grupą zawodową, której jedynie obiecuje się podwyżki, a ich wysokość w porównaniu do innych grup zawodowych jest uwłaczająca.
Przekazane środki nawet nie wyrównały naszych wynagrodzeń w stosunku do innych grup zawodowych. Przypomnieć należy, że według obietnic dobrej zmiany nasze wynagrodzenia zamrożone przez wiele poprzednich lat miały być wreszcie podniesione do poziomu wystarczającego na poziomie utrzymanie rodziny a nasza praca wreszcie doceniona.
Bez nas sądy nie mogą funkcjonować i wykonywać swoich zadań. !!!!

Odnosimy wrażenie, że podwyżki, które otrzymuje nasza grupa zawodowa przekazywane są jedynie w celu zachowania możliwości informowania opinii publicznej o fakcie podwyższania wynagrodzenia. Jest to z tej perspektywy wyraźnie wygodnym działaniem a środki finansowe przeznaczane na naszą grupę zawodową są żenujące.
Wielu pracowników otrzymuje podwyżki wtedy kiedy podwyższane jest najniższe wynagrodzenie obowiązujące w danym roku w kraju.

Łącząc te działania z sukcesywnym, trwającym od roku pozbawianiem kolejnych związków zawodowych uczestnictwa w prowadzeniu dialogu społecznego, brak spotkań z Ministrem Sprawiedliwości wskazują wyraźny kierunek działań kierownictwa naszego resortu.

Podkreślamy, że ani razu na spotkanie z organizacjami związkowymi nie stawił się osobiście Pan Minister Sprawiedliwości. Jest to pierwszy przypadek w skali wieloletniej współpracy związków zawodowych z ministerstwem, aby Pan Minister ani raz nie raczył spotkać się z reprezentantami pracowników.
Budzi to jednoznaczne podejrzenie, iż Pan Minister nie tylko nie widzi potrzeby rozwiązania dramatycznej sytuacji płacowej pracowników sądów, ale wręcz nie chce jej dostrzec. Chowanie głowy w piasek nie rozwiązuje jednak problemów, które z roku na rok narastają.

Prezydium KNSZZ „Ad Rem”, ZZPWSRP z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd NZZPSOP z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zauważają, że sytuacja pracowników wymiaru sprawiedliwości nie doczekała się żadnych kompleksowych działań ze strony Ministerstwa. Doraźne i dorywcze działania w żaden sposób nie wpływają na poprawę sytuacji. Podobnie można się wypowiedzieć w kontekście działań zmierzających do zmian ustawy o pracownikach sądów. Powołany Zespół ma opracować jedynie projekt założeń, przy czym skutecznie ogranicza się udział szerokiego spektrum osób w pracach nad założeniami. W naszej ocenie jest to kolejny przejaw jedynie pozornego utrzymywania opinii publicznej, a także samej grupy zawodowej pracowników wymiaru sprawiedliwości w przekonaniu podejmowania działań na rzecz poprawy losu naszej grupy zawodowej.

W naszej ocenie są to działania jedynie pozorne.
Świadczyć o tym może fakt, że w przeciwieństwie do innych grup zawodowych tzw. strefy budżetowej wprowadzanie nowej ustawy lub planu modernizacji zawsze wiązało się z planami zwiększenia wynagrodzeń danej grupy. W przypadku pracowników sądów taka propozycja nigdy nie padła.

Nie godzimy się jako reprezentanci grupy zawodowej pracowników sądów na diametralnie różne traktowanie grup zawodowych jednego resortu pozostających w gestii Pana Ministra.
Pracownicy sądów są tak samo ważni i powinni być tak samo wynagradzani i traktowani jak służba więzienna!
Pracujemy wspólnie dla dobra szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości pod którego płaszczykiem dochodzi to tak nierównego traktowania pracowników jednego resortu.

W obliczu takich działań kierownictwa naszego resortu, wyrażamy niniejszym stanowczy nasz sprzeciw. Oczekujemy zorganizowania spotkania z Panem Ministrem Sprawiedliwości, żądamy wysłuchania naszych postulatów, oraz podjęcia realnych działań w kierunku poprawy sytuacji pracowników sądów. Postulaty zostaną przedstawione podczas spotkania. Pracownicy sądów jasno i wyraźnie mówią „mamy dość”. Nie docenia się naszego zaangażowania i naszej ciężkiej pracy, wielokrotnie wypowiadając się o jakości naszej pracy w sposób uwłaczający. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości żądają podjęcia konkretnych działań w kierunku podwyższenia naszych wynagrodzeń i poprawy naszej sytuacji.

Mając powyższe na względzie żądamy w imieniu pracowników sądownictwa zorganizowania spotkania z Panem Ministrem Sprawiedliwości oraz z Panem Premierem Rządu. Oczekujemy na niezwłoczne wyznaczenie terminu spotkania. Wszystkie wymienione organizacje związkowe, podpisane pod niniejszym pismem zrzeszone są w Forum Związków Zawodowych, stanowią łącznie najliczniejszą i najbardziej reprezentatywną organizację związkową reprezentującą pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Z poważaniem
Przewodnicząca Prezydium
Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem”
Justyna Przybylska

Przewodnicząca Krajowej Rady ZZPWS RP
Iwona Nałęcz- Idzikowska

Przewodniczący NZZPSOP
Artur Dąbrowski

Wspólne stanowisko ZZ w sprawie pracowników wymiaru sprawiedliwości