email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Wspólne posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS i Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS
Data: 12 września 2017 r., godz. 10:00 Miejsce: Sala A, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Agenda:

  1. Wystąpienie Przewodniczącego Marka Kowalskiego;
  2. Stanowisko Pracodawców RP;
  3. Stanowisko Konfederacji Lewiatan;
  4. Ogólna dyskusja nad polityką lekową a polityką jakościową

Ad.1) Stanowisko Przewodniczącego Marka Kowalskiego:
– w przypadku zamówień publicznych na produkty lecznicze, jedynym kryterium zamówień publicznych NIE może  być cena. Pożądanym modelem zamówień publicznych jest model: 40 % – kryteria pozacenowe, 60%  – kryterium cenowe.

Ad. 2)
 Stanowisko Pracodawców RP:
– popierają odejście od cen jako jedynego kryterium w zamówieniach na produkty lecznicze;
– stoją na stanowisku, że pożądany jest model 60/40;
– uważają, że potrzebne jest stworzenie „księgi dobrych praktyk” aby pokazać jak zorganizować dobre zamówienia na produkty lecznicze  – należy się skupić na opisie przedmiotu zamówienia i na kryteriach oceny ofert;
– uważają, że należy uwzględnić rolę lekarza w całym procesie – lekarz powinien zapewnić optymalną pomoc pacjentowi;
– przedstawienie opinii prawnej Pracodawców RP: zastosowanie kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych na leki – wniosek: można stosować takie kryteria, a ich zastosowanie wynika z dyrektywy zamówień publicznych, pozwala na to również orzecznictwo europejskie. Należy uwzględnić aspekty społeczne i aspekty środowiskowe przy zamówieniach na produkty lecznicze. Przykładem jest Finlandia – bierze się pod uwagę użyteczność, bezpieczeństwo pacjenta etc. We Francji i w Danii również istnieją pozacenowe kryteria ofert (np. jakość sprzętu medycznego).
-analiza orzecznictwa europejskiego wskazuje na preferowanie takich kryteriów jak jakość, innowacja i technologia względem kryterium cenowego.

Ad. 3)
 Stanowisko Konfederacji Lewiatan
– wprowadzanie kryteriów pozacenowych jest bezzasadne bo tymi rzeczami zajmuje się np. Europejska Agencja Leków (na poziomie europejskim), nie zgadzają się ze stanowiskiem Pracodawców RP w tej kwestii, należy dalej dyskutować na temat wprowadzania poszczególnych kryteriów;
– kryteria pozacenowe: jest to kwestia otwarta, kryteria nie mogą ingerować w swobodę konkurencji, należy szanować wszystkich uczestników rynku, a strona rządowa (wraz z NFZ) powinna wypracować takie kryteria, wszelkie stworzone kryteria nie powinny mieć charakteru dyskryminującego;
– kryterium ceny dominuje w kilku państwach europejskich i mając to na uwadze – kryteria pozacenowe nie są obowiązkowymi i nie muszą współistnieć z innymi kryteriami pod warunkiem, że nie są dyskryminujące dla jakichkolwiek segmentów rynku. Lewiatan uważa, że stanowisko Pracodawców RP może ingerować w wolny rynek jeśli chodzi o zamówienia publiczne przy zakupie leków;
– przy zamówieniach na leki, istotne jest zapewnienie pacjentowi dostępnego, skutecznego i bezpiecznego leku;
– kryteria pozacenowe: katalog kryteriów pozacenowych musi być absolutnie niedyskryminujący, a kryteria muszą być mierzalne, obiektywne i uczciwe;

Konfederacja Lewiatan, odnosząc się do tez postawionych w dokumencie pn. „Wybrane zagadnienia dotyczące zamówień publicznych: opisanie przedmiotu zamówienia oraz stosowanie kryteriów oceny ofert w sektorze farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem leków biologicznych”, stwierdziła, że:
1) obowiązujące obecnie dokumenty, w tym stanowiska Europejskiej Agencji Leków, Światowej Organizacji Zdrowia, jednoznacznie wskazują, że leki biologiczne biopodobne oraz produkty biologiczne referencyjne są zatwierdzane w oparciu o identyczne kryteria: jakości, skuteczności i bezpieczeństwa wymagane przez prawo UE.
2) nie ma żadnych danych naukowych wskazujących, że leki biologiczne biopodobne są mniej skuteczne czy mniej bezpieczne od leków biologicznych referencyjnych, gdyby tak było leki te nie uzyskałyby dopuszczenia do obrotu;
3) dotychczasowe doświadczenia w zakresie zamiennictwa nie wykazały, aby zamiana leku w jakikolwiek sposób wpłynęła na skuteczność terapii.

Inne opinie/dyskusja ogólna:
 Pracodawcy RP: 
– Pracodawcy RP nie kwestionują tego, że leki biopodobne są gorsze od innych jeśli chodzi o jakość – nieuczciwe jest mówienie o tym, że Pracodawcy RP uważają, że są nieskuteczne;
– dostęp pacjenta do leków – podstawowe zadanie SOR (Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju) Ministra Mateusza Morawieckiego;
– kto i kiedy powinien leki stosować – producenci leki wymyślają, natomiast to lekarz powienien być tym którym ocenia jak te leki stosować;
– pacjentom należy dać szanse korzystania z szerokiej gamy leków biopodobnych.

NSZZ Solidarność:

– należy dalej dyskutować o tej sprawie (w kontekście polityki lekowej) na następnych posiedzeniach zespołów;
– dokument polityki lekowej powinien zostać rozpatrzony przez RDS;
– jakie kryteria powinny być stosowane przy zakupie leków i jakie kryteria są obiektywne? NSZZ Solidarność nie jest usatysfakcjonowana (brakiem) odpowiedzi na to pytanie. Należy wypracować zaawansowane standardy jakościowe;
– Solidarność formułuje zapytanie do Ministerstwa Zdrowia odnośnie art. 54 ustawy  – zapytanie do MZ w jaki sposób chce on rozwiązać kwestię art. 54 (powinno to zostać głosowane podczas Prezydium RDS)

Konfederacja Lewiatan:

– najpierw należy określić standardy jakości leków aby mówić o jakichkolwiek rozwiązaniach legislacyjnych/prawnych;
– kwestia polityki lekowej jest kwestią nadrzędną i Lewiatan popiera stanowisko Solidarności w tej sprawie (dokument polityki lekowej powinien zostać rozpatrzony przez RDS);

Inne propozycje/wnioski:

Propozycja Przewodniczącego Marka Kowalskiego: zwraca się do Lewiatana i Pracodawców o przygotowanie swoich opinii dotyczących dobrych praktyk ws. kryteriów przy zamówieniach na produkty lecznicze. Prosi aby przedstawić opinie w ciągu 14 dni zespołowi ds. zamówień publicznych.

Odnosząc się do powyższej propozycji – Pracodawcy RP stwierdzili, że należy powołać grupę roboczą ws. wypracowania opinii dotyczących dobrych praktyk ws. kryteriów przy zamówieniach na leki w celu wypracowania wspólnych rekomendacji. Uważają jednak, że 14- dniowy termin jest zbyt krótki.

Lewiatan uważa, że termin jest za krótki i uważa, że to Ministerstwo Zdrowia powinno przygotować katalog dobrych praktyk.
– sprawa zostanie załatwiona w trybie obiegowym.
– Przewodniczący Zespołu Marek Kowalski poprosił aby strona rządowa wydelegowała stałych ekspertów na podzespół ds. ochrony zdrowia –  bez prawa głosu ale z możliwością przedstawiania opinii.
– podczas posiedzenia zespołu nie było głosowań.