email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 8.03.2018 odbyło się VI Posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP) na lata 2014-2020. Członkami Zespołu są Zygmunt Mierzejewski, Z.Szlachcikowski oraz S.Wittkowicz. Kilka dni przed posiedzeniem ZM wniósł o uzupełnienie porządku obrad o wystąpienie powołanego Rzecznika Funduszy Europejskich.

Posiedzenie otworzył  Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Podkreślił, że nastąpiło przyspieszenie w realizacji umów w RPO, ale to jeszcze jest za mało i trzeba w wielu działaniach dokonać przyspieszenia. następnie przedstawiono stan wdrażania programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Omówiono szczegółowo z podziałem na programy i osie priorytetowe kontraktacje i certyfikacje oraz przedstawiono plany na rok 2018.

Stan realizacji ram wykonania rzutujący na podział rezerwy wykonania omówili przedstawiciele MIiR zwrócono szczególną uwagę na postęp w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania wyznaczonych na 2018 r. w programach operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa i dokonano analizy ryzyka poważnej porażki i utraty rezerwy wykonania w programach operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa. ZM ustosunkował sie do podanych informacji zwracając uwagę na duże wpadki w realizacji celu tematycznego CT11 ( dotyczy administracji publicznej) na pytanie nie uzyskał odpowiedzi.

Następnie przedstawiono wstępny dokument Metodologia podziału rezerwy wykonania w ramach UP 2014-2020.

Poniżej przybliżenie tematu:

METODOLOGIA PODZIAŁU REZERWY WYKONANIA W RAMACH UMOWY PARTNERSTWA 2014-2020

W oparciu o przepis art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ogólne) utworzona została rezerwa wykonania w ramach dostępnych środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa (UP) wydzielona została kwota w wysokości 5 128 482 370 EUR, pochodząca  z następujących źródeł:

I. CEL UTWORZENIA REZERWY WYKONANIA

W celu zapewnienia ukierunkowania na rezultaty w trakcie programowania i wdrażania EFSI
w okresie programowania 2014-2020 wprowadzone zostały dwa nowe elementy: ramy i rezerwa wykonania. Ramy wykonania to podsystem wskaźników wykorzystywanych do mierzenia postępu we wdrażaniu środków unijnych ustanowiony dla wszystkich priorytetów. Rezerwa wykonania jest ściśle powiązana z ramami wykonania i jest ustanowiona dla niemal każdego priorytetu programów Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych już na etapie programowania. Dany priorytet uzyska prawo do skorzystania z niej dopiero wtedy, gdy przegląd w roku 2019 wykaże, że ten priorytet osiągnął wyniki wcześniej zadeklarowane w ramach wykonania (cele pośrednie). Z kolei słabe wyniki będą prowadziły do odebrania priorytetowi jego rezerwy  i przekazania jej do wspólnej puli krajowej, dzielonej tylko pomiędzy te osie, które zrealizowały zakładane cele. Takie podejście zapewnia równe, sprawiedliwe traktowanie wszystkich priorytetów i instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie. Wyznaczenie ram wykonania oraz ich znaczenie dla wykorzystania rezerwy wykonania ma na celu silniejszą niż dotychczas koncentrację interwencji oraz usprawnienie procesu wdrażania programów. Dzięki precyzyjnie zdefiniowanym kryteriom sukcesu i porażki w osiąganiu przyjętych założeń, wdrażanie programów perspektywy 2014-2020 będzie się musiało koncentrować na osiąganiu wymiernych rezultatów, w wyznaczonym do tego czasie. W przypadku niepowodzenia w osiągnięciu założonych celów pośrednich w ramach poszczególnych priorytetów/osi możliwe jest zawieszenie płatności przez KE.

Do 30 czerwca 2019 r. państwa członkowskie przekazują do KE sprawozdania roczne
z wdrażania programów operacyjnych za 2018 r. (polityka spójności) KE w ciągu dwóch miesięcy tj. do 31 sierpnia 2019 r., w drodze aktu wykonawczego, podejmuje decyzję określającą, które osie osiągnęły swoje cele pośrednie. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym  Komisji (UE) nr 215/2014  (rozporządzenie wykonawcze) cele pośrednie
i końcowe:

-uważa się za osiągnięte jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania  osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do 2018 r. lub co najmniej 85% wartości końcowej do końca 2023 r.;

-w drodze wyjątku, w sytuacji, w której ramy wykonania obejmują trzy i więcej wskaźników, cele uważa się za osiągnięte jeżeli wszystkie z wyjątkiem jednego wskaźniki osiągnęły co najmniej 85% wartości docelowych na danych okres, a jeden wskaźnik co najmniej 75%.

Niepowodzenie w osiągnięciu celów – skutkuje utratą rezerwy dla danej osi. Ponadto:

-poważnym niepowodzeniem określa się sytuację, w której w ramach wykonania zawierających nie więcej niż 2 wskaźniki, jeden z nich nie osiągnął 65%;

-analogiczna ocena dotyczy ram wykonania zawierających więcej niż 2 wskaźniki,
w których 65% nie osiągnęły co najmniej 2 wskaźniki.

Zgodnie z art. 22. ust. 3 rozporządzenia ogólnego rezerwa wykonania przyznawana będzie wyłącznie programom i priorytetom/osiom w których osiągnięto cele pośrednie.
W przypadku osiągnięcia tych celów na podstawie decyzji Komisji Europejskiej kwota rezerwy wyznaczona dla danego priorytetu/osi uznawana jest za ostatecznie przyznaną. Jeżeli cele pośrednie nie zostaną osiągnięte, państwo członkowskie ma trzy miesiące na propozycję przesunięcia odpowiedniej kwoty rezerwy wykonania do priorytetów określonych w decyzji Komisji. Wniosek państwa członkowskiego o przesunięcie rezerwy wykonania musi być zgodny z wymogami koncentracji tematycznej oraz minimalnymi alokacjami określonymi 
w rozporządzeniu ogólnym i przepisach dotyczących poszczególnych funduszy. W drodze odstępstwa, jeżeli jeden  lub więcej priorytetów powiązanych z wymogami koncentracji tematycznej lub minimalnymi alokacjami nie osiągnął celów pośrednich, państwo członkowskie może zaproponować takie przesunięcie rezerwy, które nie jest zgodne
z wspomnianymi wyżej wymogami i minimalnymi alokacjami.Realokacja rezerwy wykonania w 2019 roku odbędzie się zgodnie z przepisami unijnymi,   w tym art. 22 rozporządzenia ramowego. Podczas przeglądu wyników w 2019 r. rezerwy wykonania z osi/priorytetów, które odnotowały niepowodzenie w osiąganiu celów pośrednich, stworzą pulę środków na poziomie krajowym.

Podczas dyskusji KE i wielu członków KK odniosło się dość krytycznie do propozycji zapisów szczegółowych. Zapadła decyzja o skierowaniu propozycji do konsultacji.

W swoim wystąpieniu ZM zapytał –  czy brak odpowiedzi strony rządowej na wcześniej zadane pytania jest jednoznaczne z uruchomieniem procedury odpowiedzi pisemnej. Strona rządowa potwierdziła, że ZM otrzyma odpowiedź na piśmie.

Następnie ZM zwrócił uwagę, że posiedzenia KK nie spełniają oczekiwań pokładanych w nich przez partnerów spoza administracji. Miało być mniej informacji a więcej dyskusji strategicznej  – co następne posiedzenie ulega to zmianie na niekorzyść. Dlaczego milczeniem pominięto informację o złej sytuacji przy realizacji przyjętych wskaźników. Musi odbyć się w tej materii poważna dyskusja. Wiele miesięcy omawiano, przyjmowano wskaźniki których realizacja miała poprawić wiele dziedzin życia. Teraz konieczne jest dotarcie do przyczyn tego niepowodzenia.

Następnie wystąpiła Rzecznik Funduszy Europejskich. Agata Zielińska. w krótkiej prezentacji przedstawiła swoje cele i metody działania. ZM zaprosił RFE na posiedzenie Zespołu funduszy europejskich w kwietniu.

Zygmunt Mierzejewski