email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

7 września bieżącego roku w Brukseli odbyło się 156 posiedzenie Sekcji Transportu Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, podczas którego odbyła się wspólna prezentacja i dyskusja nad siedmioma projektami opinii przygotowanych w grupach analitycznych na temat:

TEN/588

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010.

TEN/589

Opinia w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu.

TEN/596

Opinia w sprawie komunikatu Komisji „Przykładowy program energetyki jądrowej przedstawiony na podstawie art. 40 traktatu Euratom w celu uzyskania opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego”.

TEN/590

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi
a państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE.

TEN/592

Opinia w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”.

TEN/593

Opinia w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym”.

TEN/594

Opinia w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020: Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji”. Po zakończonych prezentacjach opinii, przedstawiono i szczegółowo omówiono zgłoszone przez członków sekcji TEN poprawki wraz z ich uzasadnieniami. Uzgodnione opinie Sekcji zostaną przedstawione i poddane pod głosowanie podczas najbliższej Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2016 roku.

Wioletta Janoszka