email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 15 listopada 2016 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr XVI/292/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolony w Szczecinie, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. pod poz. 5125. 

Przed podjęciem uchwały, ani Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, ani inny organ Województwa Zachodniopomorskiego nie skierował do odpowiedniej strukturze terenowej Forum ZZ założeń i projektu przedmiotowej uchwały do zaopiniowania.   

W myśl art. 19 ustawy o związkach zawodowych,  organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Powyższa uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego powinna zostać poddana opinii FZZ.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego nie kierując uprzednio do zaopiniowania, do właściwej, zgodnie z postanowieniami Statutu Forum ZZ, terenowej struktury Forum ZZ, ani założeń, ani projekty uchwały, której przedmiotem było połączenie Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolony w Szczecinie, a następnie podejmując w dniu 15 listopada 2016 r. uchwałę nr XVI/292/16 w tej sprawie, jako organ samorządu terytorialnego dopuścił się bezczynności w zakresie działalności prawodawczej, czym naruszył prawo Forum ZZ do wyrażania opinii w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

Wobec powyższego Forum ZZ w dniu 7 marca 2017 r. wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie  na uchwałę nr XVI/292/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolony w Szczecinie, domagając się na podstawie  art. 147 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.  

Po rozpoznaniu skargi na rozprawie w dniu 24 czerwca 2017 r. Sygn. akt II SA/Sz 405/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 20 czerwca 2017 r., uwzględniając skargę Forum ZZ w całości i podzielając argumentację przedstawioną w uzasadnieniu skargi, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

Co do zasady, stwierdzenie nieważność ma na celu usunięcie z obrotu prawnego wadliwego aktu. Przedmiotowy wyrok, stwierdzający nieważność aktu ma charakter deklaratoryjny i wywiera skutki ex tunc, co oznacza, że przedmiotowy akt nie wywoływał skutków prawnych od dnia jego wydania

Pełna treść dostępna jest w pliku do pobrania zamieszczonym poniżej.
Pobierz załącznik