email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 15-16.03.2017r. odbyło się ostatnie podsumowujące posiedzenie Komitetu Monitorującego POKL. W posiedzeniu uczestniczyli Z.Mierzejewski i S.Wittkowicz. Na zakończenie otrzymali  z rąk Ministra P.Chorążego Dyplomy Uznania. Tylko członkowie FZZ otrzymali dwa wyróżnienia, pozostałe organizacje po jednym. Świadczy to o dużym wkładzie pracy członków FZZ w działalność Komitetu. Również podsumowując frekwencję tylko członkowie FZZ uczestniczyli we wszystkich 33 posiedzenia KM. 

Po 10 latach jakie mijają od pierwszego posiedzenia KM wyblakły niespotykane osiągnięcia FZZ rzutujące na osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników w POKL. 
Należy więc przypomnieć, ze dzięki inicjatywie ZM wycofano z Brukseli złożony już do podpisu dokument i nastąpiły ponowne negocjacje poszczególnych zapisów. Tylko stanowczość w negocjacjach doprowadziła do dodania działania 5.5 ( dialog społeczny) przeznaczony tylko dla partnerów społecznych – członków Komisji Trójstronnej. Również tylko dla partnerów społecznych przeznaczone zostało poddziałanie 2.2.2 (adaptacyjność przedsiębiorstw) ZM uzasadniając takie działania podkreślał, że wszystkie inne działania (dla bezrobotnych, grup defaworyzowanych, niepełnosprawnych ) będą miały szanse na powodzenie wtedy, gdy pracodawcy i partnerzy społeczni zostaną do takich działań wcześniej przygotowani. W ostatecznej ewaluacji POKL wyraźnie uwidoczniła się słuszność tej koncepcji. Wyjątkowa trwałość zatrudnienia uczestników projektów to zasługa koncepcji ZM i logicznego działania przy tworzeniu projektów przez partnerów społecznych.

Członkowie FZZ uczestniczący w posiedzeniach KM od samego początku realizowali pomysł budowania komitetu partnerskiego opartego na wzajemnym zaufaniu i nastawieniu na rozwiązywanie określonych problemów. ZM wielokrotnie podkreślał, że tak jak w Zespole TK ds. funduszy europejskich tak i w KM można stosując zasady partnerskie osiągnąć więcej.  Na zakończenie wszyscy przyznali, że sukcesy osiągnięto właśnie dzięki partnerskiej formule pracy.


W ocenie na podkreślenie zasługuje drugi pomysł ZM – pakiet antykryzysowy dla funduszy europejskich. Wszyscy przyznali, że zrealizowanie przygotowanego pakietu dało możliwość poprawy sytuacji w wielu firmach a niektóre wręcz uchroniło od upadłości. Przedstawiono statystyczne dane:

KM obradował na sesjach wyjazdowych we wszystkich województwach, przyjął 483 plany roczne, omówił 8 000 wersji roboczych, przyjął ponad 200 000 kryteriów dostępu i premiujących. Podjęto 750 uchwał i przygotowano 2500 rekomendacji.

ZM zabierając głos w imieniu Partnerów społecznych podziękował członkom KM za wspólną pracę. Podkreślił, że tak dobrego partnerskiego podejścia nie było w żadnym KM. Członkowie KM pracowali systematycznie w grupach roboczych, Krajowych Sieciach Tematycznych gdzie wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem w prace. Na koniec podziękował pracownikom ministerstwa za życzliwość w kontaktach z członkami KM i perfekcyjnym przygotowywaniem materiałów.

Zygmunt Mierzejewski