email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego WZZ "Solidarność - Oświata" w sprawie planowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

30 maja 2017 r. Prezydium Zarządu Krajowego przyjęło stanowisko, w którym z rozczarowaniem przyjmuje zapowiedzi Minister Edukacji Narodowej o planowanej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli w ciągu trzech (!) lat o 15%. Propozycje MEN i Rządu RP są nie do przyjęcia dla środowiska nauczycielskiego. Rozłożenie planowanych podwyżek na trzy lata spowoduje, że de facto będziemy mieli do czynienia nie z faktycznymi podwyżkami wynagrodzeń, ale z waloryzacją płac na takim samym lub zbliżonym poziomie jak w przypadku płacy minimalnej.

Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” uważa, ze już teraz, w ramach aktualnych środków przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, możliwe jest podniesienie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o ok. 20%! 
Brakuje jedynie woli politycznej ze strony obecnego kierownictwa MEN. Wielokrotnie wskazywaliśmy, wraz z innymi oświatowymi związkami zawodowymi zrzeszonymi w FZZ, na istniejące możliwości prawne i finansowe w tym zakresie. Dziwi i rozczarowuje nas postawa kierownictwa MEN w tej kwestii. Brak woli rozwiązania problemu niskich płac zasadniczych nauczycieli powoduje, że obecnie prawie 1/3 wynagrodzeń zasadniczych wg poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia kształtuje się na poziomie poniżej 2000 zł brutto – czyli jest niższa niż obowiązująca wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w naszym kraju od 01.01.2017 r.! Jest to skandalicznie niska stawka. Również rozczarowująca jest niechęć ze strony szefostwa MEN do niezwłocznego wypłacania dodatku za trudne warunki pracy wszystkim nauczycielom, którzy faktycznie pracują z dziećmi i młodzieżą posiadającą stosowne orzeczenia. Nie do przyjęcia jest podtrzymywanie w obowiązującym rozporządzeniu płacowym MEN przepisu, który ogranicza prawo do tego dodatku wyłącznie do szkolnictwa specjalnego! Są to jawnie dyskryminacyjne praktyki. Szczególnie, że wg oficjalnych danych udostępnionych związkom zawodowym przez MEN ponad połowa dzieci i młodzieży z orzeczeniami uczy się poza systemem szkół specjalnych! Wyraźnie widać więc, że działaniami MEN kieruje rachunek ekonomiczny a nie zasady równego traktowania pracowników!

Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” domaga od Ministra Edukacji Narodowej natychmiastowego wszczęcia negocjacji z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w celu ustalenia wysokości i terminów wdrożenia rzeczywistych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.
Wskazujemy, że do dzisiaj MEN nie podjęło też żadnych prac – nawet koncepcyjnych! – w celu uporządkowania żenująco niskich wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych! Domagamy się więc od MEN podjęcia rokowań i w tej sprawie.

 Analizując przesłany pod koniec maja br. do konsultacji społecznych projekt zmian w Karcie Nauczyciela w części dot. wynagrodzeń nauczycielskich i innych uprawnień – w tym też do urlopu dla poratowania zdrowia – mamy nieodparte wrażenie, że kierownictwo MEN próbuje przerzucić koszty reformy na obecnie zatrudnionych nauczycieli. Zamiast rzeczywistych, realnych podwyżek w 2017 r. proponuje nam się odebranie większości dotychczasowych uprawnień już teraz i mami mglistymi obietnicami w latach przyszłych. Proponowane przez MEN zmiany są kuriozalne i wysoce szkodliwe. Zwracamy uwagę, że część z nich nie była nawet sygnalizowana przez MEN podczas prac specjalnego Zespołu do spraw statusu prawnego nauczycieli i innych pracowników oświaty! Zaproponowane przez MEN rozwiązania nie są uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty! Należy powiedzieć wyraźnie, że projekt ten jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek dialogu społecznego i winien spotkać się ze stanowczą reakcją wszystkich związków zawodowych!

Prezydium Zarządu Krajowego Związku zdecydowało o pilnym zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego Związku – jeszcze w pierwszej połowie czerwca br.!
Wstępny termin nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego to najbliższa sobota - 10 czerwca br. Ostateczny termin zostanie wyznaczony najpóźniej we wtorek 06.06.2017 r.