email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprezentowało w dniu 8 marca 2017 roku dokument Sprawozdanie krajowe – Polska 2017. Dokument przygotowały Służby Komisji w ramach Semestru Europejskiego 2017 w celu oceny bieżącej sytuacji gospodarczo-społecznej Polski. Komisja Europejska oceniła, że Polska gospodarka nadal rośnie, mimo niskiego poziomu inwestycji i nadrabia zaległości w bardzo szybkim tempie. 

Sprawozdanie krajowe – Polska 2017 (do pobrania) zaprezentowali w Warszawie: Pan Istvan Pal Szekely, Dyrektor w DG ECFIN (Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomicznych i Finansowych KE), Pani Wallis Goelen Vandebrock, Szef Wydziału w DG EMPL (Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia KE), Pan Rafał Wielądek, ekonomista w DG ECFIN i Rafał Janas, ekonomista w DG EMPL. W czasie dyskusji ww. przedstawicielom KE zadawali pytania przedstawiciele administracji publicznej, urzędów centralnych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych - NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. FZZ na spotkaniu z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej reprezentował Grzegorz Trefon (PZZ „KADRA”).

W prezentacji KE wynika, że w 2015 r. wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w Polsce poziom 69 proc. średniej UE, wzrastając z poziomu 53 proc. w 2007 r. Ogólnie polskie perspektywy gospodarcze są pozytywne, a ryzyko dotyczy głównie polityki krajowej. Dokument przewiduje, że w 2017 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostanie spożycie prywatne ze względu na rosnące płace, zatrudnienie i transfery fiskalne. Komisja Europejska w tym roku podejmuje się oceny działań podejmowanych przez administrację rządową na rzecz realizacji celów europejskiej strategii „Europa 2020", a także w związku z zaleceniami Rady Europejskiej wydawanymi corocznie dla państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Semestru Europejskiego. Sprawozdanie krajowe – Polska 2017 ocenia zaraz obok obecnej sytuacji kraju, perspektywy krótko i długoterminowe w zakresie spraw gospodarczych, finansów publicznych, stanu poprawy innowacyjności, warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a także sytuację na rynku pracy. Komisja w wypowiada się na zagadnienia odnoszące się do prawa pracy, wydajności, wynagrodzeń pracowników, systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych. Sprawozdania komisji nie pomijają również spraw edukacji, ochrony zdrowia, stanu infrastruktury transportowej, problemów mieszkań  i zaopatrzenia obywateli w energię.

Przedstawiciel FZZ na spotkaniu zadawał pytania w kontekście prowadzonych kampanii europejskich związków zawodowych (ETUC) wspieranych przez Forum Związków Zawodowych. Jedna z nich pod nazwą – Social Right First naciska na wcielenie w życie ambitnego podejścia do spraw społecznych w UE z identycznym zapałem jak w sprawach integracji gospodarczej, kładzie nacisk na lepszą koordynację prac, które miały być lepiej skoordynowane za pośrednictwem Semestru Europejskiego i dotyczy kształtu Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych. Dlatego tak ważne jest aby sprawy społeczne zostały odpowiednio mocno akcentowane w prezentowanym dokumencie dotyczącym Polski. Druga kampania OurPayRise to kampania na rzecz potrzeby wyższych płac, służąca zwiększeniu partycypacji pracowników we wzroście gospodarczym i tworzeniu bardziej sprawiedliwej gospodarki. To co zastanawia naszą centralę, to jak KE dostrzegła pracowników w Polsce, jak może pomóc w rozwoju dialogu społecznego ze szczególnym zwróceniem na sprawy pracowników, a w szczególności na wparcie negocjacji zbiorowych służących zapewnieniu wzrostu wynagrodzeń i  niwelowaniu różnic w wynagradzaniu? Przedstawiciel FZZ pytał również o sprawę problemów zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce w kontekście prezentowanych na spotkaniu dużych postępów i rozwoju Polski. Pytania dotyczyły oceny możliwości wdrożenia w UE i Polsce pomocy dla pracowników wobec rewizji systemu ETS i nowych propozycji zawartych w pakiecie zimowym. Związki zawodowe domagają się powstania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (JTF), zatem pytamy jak KE ocenia możliwości realizacji tych postulatów w Polsce?

Niniejsze spotkanie w Warszawie poprzedziło również spotkanie w dniu 10 marca br. kierownictwa związków zawodowych z Panem Valdis Dombrovskis - Wiceprzewodniczącym KE, odpowiedzialnym w Brukseli za sprawy euro i dialog społeczny, a także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 przez Komisję Europejską dla każdego z krajów członkowskich UE to jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Zwieńczeniem całości procesu oceny będzie prezentacja w maju br. rekomendacji dla wszystkich państw Unii Europejskiej.

Grzegorz Trefon
Pobierz załącznik