email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W piątek w siedzibie FZZ Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias z Sekretarzem Generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC.

Luca Visentini przybył do Polski, by spotkać się z Przewodniczącymi trzech reprezentatywnych central związkowych i omówić z nimi bieżącą sytuację ruchu związkowego w Europie, możliwości i narzędzia walki z kryzysami gospodarczym, społecznym i migracyjnym, z którymi boryka się Europa. W spotkaniu wzięli udział także doradca polityczny Sekretarza Generalnego EKZZ Józef Niemiec, Tomasz Jasiński – radca ds. międzynarodowych FZZ oraz Grzegorz Sikora – dyrektor ds. komunikacji FZZ.Luca Visentini przedstawił plan działań EKZZ na najbliższe miesiące. Priorytetem organizacji będzie skupienie się na zaplanowanych na jesień kampaniach na rzecz wzrostu i konwergencji płac w Europie, wzrostu gospodarczego, walki z samozatrudnieniem oraz dyskusji na temat przyszłości Europy. Wzrost płac oraz wyrównywanie poziomów wynagrodzeń w kontekście regionalnym obok wysokiego poziomu bezrobocia to jedno z najważniejszych wyzwań europejskiego ruchu związkowego i ogromny problem społeczny.
EKZZ od wielu lat postuluje odejście od polityki zaciskania pasa i cięć, które najbardziej dotykają pracowników i ich rodziny. Odpowiedzią na kryzys nie mogą być oszczędności, ale inwestycje w sferze publicznej i prywatnej, które pobudzą tworzenie miejsc pracy, a co za tym idzie pobudzą popyt wewnętrzny. Wzrost płac w ostatnich latach nie nadążał za wzrostem produktywności. Polska jest niechlubnym przykładem tego procesu.EKZZ będzie nadal prowadził działania lobbyingowe na rzecz wyznaczenia na poziomie europejskim płacy minimalnej (celem jest osiągnięcie 60% mediany średniego wynagrodzenia). Wszystkie te działania zawsze muszą odbywać się w zgodzie i porozumieniu wypracowanym przez partnerów społecznych.Luca Visentini oraz Dorota Gardias zgodzili się co do tego, że ważnym narzędziem negocjacji i wyznaczania standardów są układy zbiorowe. Niestety tak w Polsce, jak i w wielu krajach członkowskich UE narzędzie to nie jest odpowiednio i skutecznie wykorzystywane. Wzorem do naśladowania powinny być dla Europy państwa skandynawskie, gdzie siła układów zbiorowych przełożyła się na stabilną sytuację gospodarczą i na rynku pracy.W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się poglądami na temat wsparcia dla idei zmian, które Komisja Europejska przygotowała w obszarze delegowania pracowników. Rząd Polski wraz z dziesięcioma innymi rządami z krajów UE pokazały Komisji Europejskiej tzw. żółtą kartkę, która miała doprowadzić do zmiany projektu. Komisja jednak podtrzymała swoje stanowisko w obszarze rewizji zapisów dyrektywy. Poparcie dla zmian w dyrektywie wyraziły trzy centrale związkowe z Polski. Luca Visentini w sprawie stanowiska rządu odbędzie spotkanie z Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską.Ważnym obszarem spotkania w siedzibie FZZ była dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej i jej społecznym wymiarze. EKZZ oraz FZZ aktywnie włączyły się w dyskusję nad projektem tzw. Filara Praw Socjalnych UE. Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż projekt ten jest ciekawą i potrzebną inicjatywą i może być szansą na wzmocnienie społecznego wymiaru UE. Obecnie odbywają się konsultacje społeczne w tym obszarze, które mają zakończyć się wypracowaniem ostatecznego kształtu inicjatywy wiosną 2017r. Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias zapewniła Sekretarza Generalnego EKZZ o gotowości do współpracy i wspólnej realizacji celów, które EKZZ wyznaczyła sobie na nadchodzące miesiące.