email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

11 kwietnia we Frankfurcie nad Menem odbył się warsztat poświęcony tematowi: Mobilność spółek a reprezentacja pracownicza w zarządach spółek (Company mobility and workers on boards): Projekt EKZZ

Debata miała następujący przebieg:

  1. Powitanie uczestników przez Phillipa Jacksa – Sekretarza DGB Regionu Frankfurt-Rhein-Main

Peter Scherrer (ETUC) – wstęp.

– Peter Scherrer zaznaczył, że jest to pierwsze seminarium dotyczące problemu transgranicznej mobilności spółek i jej wpływu na reprezentację pracowników w zarządach spółek.

– Tematem warsztatu będzie dyskusja o kształcie pakietu prawa spółek (Company Law Package) który zostanie przyjęty przez Komisję Europejską (termin: 25 kwietnia br.). Komisja pracuje intensywnie nad projektem ale ponieważ w Komisji ścierają się różne głosy – dyskusja obecnie wyhamowała.

2) Co jest przewidziane w pakiecie prawa spółek (company law package)? Plany, pomysły i działania Komisji Europejskiej – pomysły w celu wypracowania wstępnych poprawek – Sigurt Vitols (ETUI/ WZB)

Prezentacja:

Przedstawienie zagrożeń wynikających z mobilności spółek oraz pakietu prawa spółek:

– powody dla których tak mała liczba pracowników zasiada w zarządach spółek: wiele zależy od tego w jakim miejscu zarejestrowana jest firma. Mobilność spółek jest ryzykowna gdyż spółka może przenieść siedzibę do innego kraju i nie podlegać regulacjom prawnym UE które nakazuje aby pracownicy zasiadali w zarządach spółek/firm. Przykładem jest AirBerlin.

– receptą może być: nałożenie na spółki regulacji prawnych: firma musiałaby mieć siedzibę w kraju w którym zatrudnia większość pracowników lub prowadzi działalność. Siedziba realna i legalna (zarejestrowanie) powinna być w tym samym kraju (tzw. „Same Seat Requirement”).

– Pakiet praw spółek:

Zaplanowana publikacja: listopad 2017 r. (obecnie koniec kwietnia br.). Jednym z powodów opóźnienia decyzja Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości w sprawie spółki ECJ Polbud.

– w pakiecie znajdą się kwestie takie jak digitalizacja praw spółek, definicje siedziby (realna, legalna);

-Pakiet reguluje również: Cross border mergers (łączenie transgraniczne spółek): zmiana w legalnej organizacji działalności spółki. Jedna spółka pochłania drugą bez przechodzenia przez proces likwidacji. Rezultatem jest to, że siedziba przeniesiona jest do innego kraju gdzie stosuje się inne (bardziej liberalne, luźne) przepisy dotyczące reprezentacji pracowników/opodatkowania. Przykładami: forma Viohalco.

Cross border divisions (podziały transgraniczne): firmy dzielą się w dwie różne jednostki. Powstają dwie spółki zarejestrowane w dwóch krajach (jeden z krajów ma bardziej liberalne/luźne prawa pracownicze i np. brak wymogu co do reprezentacji pracowników w zarządzie spółki).

Mobilność spółek jest więc niebezpieczna gdyż może spowodować, że pracownicy nie będą reprezentowani w zarządach spółki.

Partycypacja pracowników w Pakiecie KE dot. Prawa spółek

Dr. Johannes Heuschmidt (Instytut Goethego, Frankfurt)

– przedstawienie głównych założeń decyzji dotyczącej Polbudu (ECJ 25.10.2017 – C – 106/16);

– kraje członkowskie mogą przyjmować ustawy, które chronią board level protection rights (gwarancje zapewniające udział pracowników w zarządach spółki);

Stan gry: fakty i statystyka mobilności spółek – Cross-border mobility in the EU

Marcus Meyer, Maastricht University

– gdzie odbywa się mobilność transgraniczna w UE? Jaki ma wpływ na partycypację pracowników w zarządach spółek?

-prowadzone są badania statystyczne dotyczące partycypacji pracowników. Robione są one na podstawie planów połączenia spółek,  dane empiryczne publikowane są na stronie: https://ssrn.com/abstract=3116042, a dane dodawane są nieprzerwanie do bazy danych EKZZ;

Dane od 2013 r z krajów: Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania.

– kraje Europy wschodniej mają o wiele mniej firm mobilnych transgranicznie (CBM). Dla przykładu Polska w 2017 r. miała ich 29.

Grupa robocza (praca w grupach)

Informacja i konsultacja

Jak włączanie są w ten proces pracownicy? Jak pracownicy są włączani w decyzje połączeniowe i jaki wpływ ma to na zdolność negocjacji (dialogue capacity).

Sabrina Winter, S& D Group

– przedstawienie koncepcji pakietu prawa spółek zaproponowanego przez KE;

– w PE (Employment and Social Committee) pracuje nad projektem pakietu. Szanse na przegłosowanie projektu to 50/50;

– przyszłość pakietu może być zagrożona gdyż istnieje zagrożenie, że partie skrajnie prawicowe będą rosły w siłę, a te są niechętne zmianom w tym zakresie;

– należy zidentyfikować strony które są w szczególności zainteresowane pakietem prawa spółek.

Zakończenie spotkania.

Sporządził: Jan Polaczek, FZZ