email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 21.08.2017r. odbyły się warsztaty podczas których uzgadniano zapisy projektów planowanych na 2018r przez PARP. Uczestniczyli S.Wittkowicz oraz Z.Mierzejewski. Warsztaty przed Komitetem Monitorującym POWER są organizowane na skutek inicjatywy ZM od roku z pozytywnym skutkiem. Podczas nich są wypracowywane zapisy wychodzące na przeciw oczekiwaniom partnerów społecznych. Omówiono 7 fiszek projektowych:

1. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji celem jest wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. IP planuje ogłoszenie konkursu w marcu 2018 r. Nabór będzie prowadzony w rundach z określonym terminem składania wniosków dla każdej rundy. Kolejne rundy będą ogłaszane nie rzadziej niż co sześć miesięcy pod warunkiem opracowania kolejnych rekomendacji przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które będą umieszczane na stronie internetowej związanej z konkursem. 

2. Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji. W ramach celu 4 Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne: Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą realizowane co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego. Podejście popytowe będzie stosowane względem szkoleń i doradztwa w ww. zakresie, w których istnieje wystarczająca oferta rynkowa. Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą wdrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem zidentyfikowanym przez rady. W przypadku rad sektorowych ds. kompetencji powołanych w sektorach przemysłowych nacisk będzie położony na wsparcie szkoleniowe i doradcze również dla pracowników dużych przedsiębiorstw.

3. Sukcesja w firmach rodzinnych
W ramach celu 4 Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne: Zwiększanie zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych (MMŚP) poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych

 4. „Akademia menedżera MŚP”. W ramach celu 4 Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne: - Zwiększanie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie procesów innowacyjnych oraz w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą realizowane co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego. Podejście popytowe będzie stosowane względem szkoleń i doradztwa w ww. zakresie, w których istnieje wystarczająca oferta rynkowa. Działania z zakresu zwiększania zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, a także zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych będą realizowane zgodnie z założeniami New Skills Agenda i będą przyczyniać się w szczególności do realizacji jej drugiego i trzeciego filaru.

5. Sektorowe Rady ds. Kompetencji 
Działanie 2.12 1 b. powołanie i funkcjonowanie 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do zadań których należeć będzie m.in.: - rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach) - współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców - określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań - identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji - przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. -przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

 6. Akademia Managera Innowacji W ramach celu 4 Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne: - Zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych , Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie procesów innowacyjnych oraz w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą realizowane co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego. Podejście popytowe będzie stosowane względem szkoleń i doradztwa w ww. zakresie, w których istnieje wystarczająca oferta rynkowa. Działania z zakresu zwiększania zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, a także zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych będą realizowane zgodnie z założeniami New Skills Agenda i będą przyczyniać się w szczególności do realizacji jej drugiego i trzeciego filaru. W przypadku wsparcia w zakresie procesów innowacyjnych dla pracowników dużych przedsiębiorstw, będzie ono kierowane do pracowników średniego szczebla kierowniczego, z wyłączeniem członków zarządu przedsiębiorstw, właścicieli przedsiębiorstw oraz dyrektorów generalnych.

 7. Branżowy bilans kapitału ludzkiego II Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy, w szczególności w zakresie potrzeb zgłaszanych przez sektorowe rady ds. kompetencji, a także analiza zapotrzebowania na kompetencje w branżach zaliczanych do grona inteligentnych specjalizacji. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych piętnastu sektorów gospodarki Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR), w tym: Szereg uwag szczegółowych zostało uwzględnionych. Odnośnie zmian w kwalifikacji naborów do kosztów bezpośrednich MR zobowiązało się do wyjaśnienia tej poruszanej podczas prac Zespołu funduszy europejskich RDS wyjaśnić. Zygmunt Mierzejewski