email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 18 września 2017 r w Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyło się FORUM SZPITALI OPOLSKICH NA TEMAT „Zmiany i wyzwania w ochronie zdrowia” w kontekście zmian finansowania świadczeń zdrowotnych w realizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zmianami), sytuacja pielęgniarstwa w województwie opolskim oraz regulacja płac pracowników medycznych po wprowadzeniu Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonywających zawody medyczne (Dz.U z 2017 r., poz.1473 oraz Rozporządzenie ministra z dnia 08 wrzesień 2015. Konferencję zorganizował, w ramach WRDS, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Krystyna Ciemniak Przewodnicząca Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stron wchodzących w skład WRDS
 1. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła 
 2. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek
 3. Krystyna Ciemniak Przewodnicząca Forum ZZ Województwa Opolskiego
 4. Wicewojewoda opolski – Violetta Porowska
 5. Przedstawiciele FZZ – członkowie WRDS, OPZZ i NSZZ Solidarność”
 6. Starostowie powiatów Województwa Opolskiego
 7. Dyrektorzy  placówek Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego.
 8. Prof. Dr hab. N. med. Paweł Buszman z Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca.
 9. Przewodniczące Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Opolskiego, członkowie Związku Zawodowego OZZPiP regionu opolskiego, zaproszenie otrzymały także Naczelne Pielęgniarki i Położne placówek Ochrony Zdrowia województwa opolskiego.
Zaproszenie na Konferencje otrzymał Pan Dyrektor Bryk Robert Dyrektor NFZ województwa Opolskiego, jednak na pilne wezwanie do Warszawy nie uczestniczył w Konferencji, spotkanie odbyło się bez udziału przedstawicieli NFZ. Po wprowadzeniu do ww. tematów przez Wicewojewodę Violettę Porowską, która przedłożyła informację o stanie i poziomie finansowania placówek w ramach „Sieci szpitali” głos zabierali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektorzy szpitali, Starostowie i przedstawiciel Z Zawodowych. Ważnym punktem Konferencji było wystąpienie Krystyny Ciemniak przewodniczącej OZZPiP regionu opolskiego w temacie Sytuacja na rynku pracy w branży pielęgniarskiej w kontekście norm zatrudnienia. braków kadrowych oraz regulacji płacowych. Temat ten wywołał wiele kontrowersji, i w efekcie tego tematu rozpocznie się cykl spotkań z Wojewodą Opolskim Panią W. Porowską Pomimo zapowiadanego wzrostu poziomu finansowania na 4 kwartał 2017r. wskazano szereg wątpliwości w tym zakresie, między innymi:
 1. Duża ilość zmian wprowadzanych równocześnie niezbyt spójnych między sobą.
 2. Późna informacja o budżecie grożąca niemożliwością spełnienia wszystkich procedur do końca roku.
 3. Brak informacji dot. weryfikacji kwot ryczałtowych z równoległą koniecznością realizacji podwyżek.
 4. Stabilność finansowa jedynie dla szpitali w „sieci”.
 5. Brak rozwiązania sytuacji dot. leczenia nietypowych przypadków chorobowych.
 6. Zmniejszenie łóżek w sieci szpitali.
 7. Za mały udział ryczałtu w budżecie szpitali.
 8. Brak jasności z nowo powstającymi placówkami służby zdrowia.
 9. Konieczność przedłużenia terminu rozliczania dodatkowych kwot w budżecie na endoprotezy cz leczenia zaćmy.
 10. Brak jednoznacznego określenia poziomu płac (lekarz, pielęgniarek i położnych oraz pozostałego personelu medycznego.
 11. Nieuzasadnione zaniżenie wyceny  usług i zabiegów w kardiologii.
 12. Niedoinwestowanie w wyposażeniu specjalistycznym w szpitalach.
 13. Brak jasnych zapewnień w pełnej realizacji (zapłacie) za usługi wykonane ponad planowe wykonawstwo zabiegów.
W podsumowaniu stwierdzono konieczność następnych spotkań w tych tematach celem przybliżenia stanu i sytuacji w ochronie zdrowia w poszczególnych kwartałach br i następnego roku. Na tym spotkanie zakończono.
Opracowała: Krystyna Ciemniak Przewodnicząca ZW FZZ województwa opolskiego.
Poniżej fotorelacja: