email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 30-31 stycznia 2018 r. w Dublinie odbyło się seminarium pn. „Wzmacnianie europejskiego dialogu społecznego i stosunków przemysłowych” organizowane przez: EKZZ, BusinessEurope, CEEP i UEAPME.

W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele partnerów społecznych z  następujących krajów: Austrii, Chorwacji, Irlandii i Polski. Polskę reprezentowali przedstawiciele: FZZ (Jan Polaczek) NSZZ „Solidarność” (Adam Gliksman, Andrzej Kuchta), OPZZ (Urszula Michalska) oraz strony pracodawców: ZRP i Konfederacja Lewiatan.

Celem seminarium było m.in przedstawienie  wyników europejskiego dialogu społecznego i bieżących tematów podejmowanych przez partnerów na poziomie europejskim, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat dialogu społecznego i  układów zbiorowych pracy na poziomie krajowym poprzez wymianę informacji w ramach oddzielnych dyskusji i prezentacji. Podczas seminarium dokonano również identyfikacji potrzeb w zakresie budowania zdolności do osiągania silnych i reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych i ich możliwości negocjacji, a tym samym do wzmocnienia poziomu zarządzania i efektów kształtowania polityki.

Spotkanie zostało zorganizowane w formie wystąpień organizatorów, oraz sesji z udziałem osobno pracodawców i związków zawodowych (pierwszy dzień) i sesji krajowych (z udziałem pracodawców i związków zawodowych z każdego kraju) oraz wspólnych dyskusji.

Spostrzeżenia na przykładzie 4 krajów:

Irlandia – po kryzysie ekonomicznym w 2008 r. kryzys w dialogu społecznym, spowodowany niechęcią rządu, m.in. prowadzący do osłabienia znaczenia układów zbiorowych pracy. Zdaniem związków zawodowych rząd tylko pozoruje respektowanie europejskich standardów dotyczących dialogu społecznego.

Austria – przedstawiciele związków zawodowych potwierdzili, że dotychczasowy model układów zbiorowych pracy w związku z siłą izb pracodawców przynosi pozytywne efekty (układami zbiorowymi pracy objętych jest ok. 98% pracowników).

Chorwacja – dialog społeczny jest niezadowalający. Związki zawodowe tracą na znaczeniu z powodu odpływu wielu członków. Równie słabe są organizacje pracodawców.

Polska – pozytywne aspekty związane z ustawą o RDS, która wzmocniła dialog społeczny i rolę w nim partnerów społecznych. Istotne jest to, że RDS ma swoje umocowanie i działa pod przewodnictwem Prezydenta RP.

Wnioski:

– padł postulat, by organizacje członkowskie aktywniej informowały o europejskim dialogu społecznym swoich członków, podnosząc ogólną świadomość na temat podejmowanych tematów i jego wpływu na sytuację w Europie;

– konieczne jest poszukiwanie sposobu na zaangażowanie rządów w dialog społeczny tak, by dwustronne i trójstronne porozumienia miały wiążący charakter.