email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Seminarium EKZZ i CMKOS w Pradze

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) zorganizowała w Pradze seminarium międzynarodowe we współpracy z Czesko-Morawską Konfederacją Związków Zawodowych w sprawie zarządzania wpływem polityki klimatycznej na ochronę socjalną. Seminarium w projekcie unijnym poświęcone było wymianie doświadczeń o włączaniu związków zawodowych w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i w transformację energetyczną. Seminarium otwarła Montserrat Mir – sekretarz konfederacji ETUC i Jozef Stredula – Przewodniczący CMKOS.

W pierwszym dniu Jozef Stredula zaprezentował czeskie spostrzeżenia z realizacji polityki klimatycznej w porównaniu do pozostałych krajów UE i w kontekście realizacji celów unijnych. Montserrat Mir omówiła dotychczasowe prace ETUC oraz wskazała na wyzwania związane z transformacją dla pracowników, w tym rolę ochrony zatrudnienia i godnej pracy. Pan Luis Continguiba  (ILO) zaprezentował rolę działań i doświadczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących ochrony socjalnej w walce przeciwko zmianom klimatycznym na świecie. Pan Benjamin Denis (ETUC) w swojej prezentacji zaprezentował cele i przebieg realizowanego projektu w 2017 roku, natomiast Andrzej Jakubowski  (Syndex) zaprezentował  raport bazujący na zebranych danych z dotychczasowych spotkań warsztatowych o systemach ochrony socjalnej i ich wpływie na gospodarkę i jakość życia. Dostęp do ochrony socjalnej jest podstawową częścią europejskiego modelu społecznego, zagwarantowanego przez traktaty, a także przez szereg innych instrumentów UE, takich jak obowiązująca obecnie karta praw podstawowych UE lub niedawno ogłoszony europejski filar praw socjalnych.

dav

W drugim dniu spotkania prezentowano doświadczenia z innych państw członkowskich i krajów europejskich – polskie doświadczenia z realizacji polityki klimatycznej przybliżył Grzegorz Trefon (FZZ/KADRA).

Pan Karel Tichy z Ministerstwa Pracy zaprezentował Strategiczne ramy restrukturyzacji gospodarczej w Czechach w kluczowych regionach górniczych i przemysłowych – tj. region Ústecký, Morawsko-Śląski i Karlowe Vary. Czeski program ma pozwolić na gospodarczą restrukturyzację, szybki wzrost gospodarczy w regionach opóźnionych i bazuje na 8 filarach rozwoju:

Strategia dla regionów przemysłowych została przygotowana na szczeblu rządowym w 2015 roku w oparciu o dialogu z kluczowymi aktorami. Ramy strategiczne zostały określone 9 stycznia 2017 roku, natomiast Plan działań przygotowano w dniu 10 lipca 2017 roku.

Z kolei Pan Pavel Rezabek – główny ekonomista grupy energetycznej CEZ zaprezentował prezentację dotyczącą kosztów transformacji i potrzeby znaczących nakładów inwestycyjnych aby osiągnąć zero-emisyjne plany w 2050r. zarówno w Czechach jak i innych krajach członkowskich UE. Pan Pavel Zamyslicky, Dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu w Ministerstwie Środowiska zaprezentował politykę ochrony klimatu w Republice Czeskiej bazujących głównie na priorytetach określonych w Długoterminowej Strategii Niskoemisyjnego Rozwoju w Czechach, Strategii Przystosowania do Zmian Klimatycznych w Czechach (cele redukcji gazów cieplarnianych). Główne cele bazują głównie na celach polityki klimatycznej i przepisach prawa UE (pakiet 2020 i pakiet 2030). Pani Romana Kaclikova, Hnutí DUHA (Friends of the Earth) zaprezentowała prezentację o ramach zrównoważonego rozwoju w Republice Czeskiej, w tym dotyczących rozwoju fotowoltaniki i energetyki wiatrowej. Pan Jaroslav Sulc ze związków zawodowych CMKOS odniósł się do zaprezentowanych wcześniej prezentacji i omówił wpływ polityki klimatycznej na pracowników oraz system energetyczny w Czechach.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu  “Follow-up of Paris Agreement on Climate Change: How to involve Trade Unions into the emerging governance to tackle climate change and energy transition” współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Grzegorz Trefon