email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 5.02.2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Zespołowi przewodniczy Zygmunt Mierzejewski. W spotkani brali udział ze strony FZZ S.Wittkowicz i J.Polaczek. oraz szereg ekspertów realizujących projekty wspólnie z FZZ ( J.Hettig, S.Zaliczna)

Zwołane posiedzenie zostało w jednym bardzo newralgicznym i do tej pory mimo obietnic strony rządowej niewyjaśnionym temacie – Naliczanie podatku VAT w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, dostępnych w obecnej perspektywie finansowej

Kierując  pismo do beneficjentów dotkniętych  niezrozumiałym przeciąganiem tego tematy przez stronę rządową Przewodniczący ZM podkreślił cel spotkania. „ W związku z trudną i niepewną sytuacją beneficjentów związaną z VATem w projektach oraz niewystarczającymi i niezrozumiałymi wyjaśnieniami przedstawicieli MR i MF chcemy temu tematowi poświecić całe posiedzenie Zespołu. Chcemy przedstawić i przedyskutować wszystkie wątpliwości i uzyskać definitywne wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii i braku odpowiedzi na nasze niektóre wątpliwości.

Chcemy dyskusję rozpocząć od wyjaśnień- co przepisy związane z VAT oznaczają dla beneficjentów ( biorąc pod uwagę różne typy podmiotów Vatowców i nie- Vatowców) Następnie oczekujemy odpowiedzi na pytanie kogo mogą przepisy dotyczyć ( jakie obszary dofinansowania w innych programach będą miały ten sam problem. Co w związku z tą sytuacją powinny zrobić poszczególne instytucje, by obciążenie wynikające z tych przepisów zminimalizować ( np abolicja podatkowa dla zakończonych projektów, objaśnienie dla realizowanych i brak sankcji przy wycofaniu się z ich realizacji, itd.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 beneficjentów co pokazuje skalę problemu.

Beneficjenci otrzymali materiały w których pokazano ile było w przeciągu ostatniego roku interwencji partnerów społecznych i jakie były stanowiska strony rządowej. Na początku posiedzenia M.Tumanow przestawił związaną z tym tematem prezentacje. Poniżej skrót materiałów:

Koniec 2016r. pisma z prośbą o rozwiązanie problemu organizacji pracodawców.

Styczeń 2017 posiedzenie Zespołu: Pan Paweł Chorąży, omówił etap prac, na którym obecnie znajduje się MR.Powiedział, że nie ma w tej chwili rozwiązania, jeżeli chodzi o VAT, nadal trwają rozmowy z MF. Dodał, że interpretacja ogólna mogłaby iść w odwrotnym kierunku, niż ten, który jest oczekiwany, dlatego cały czas trwają na ten temat dyskusje. Rozpoczynają się rozmowy z KE. Czytając literalnie tą ustawę trudno odmówić rozsądku temu, co jest zapisane w interpretacjach, stąd potrzeba większej ilości czasu na znalezienie nowych rozwiązań.

Pan Marcin Tumanow, zaznaczył, że nie jest to rozwiązanie problemu.Dzisiaj sytuacja wygląda następująco, odbyły się dwa konkursy, a z rozmów odbytych z beneficjentami wynika, że większość z nich nie ma postępu, ani rzeczowego, ani finansowego. Zaznaczył konsekwencje finansowe dla instytucji pośredniczących. Nawiązał do kolejnego konkursu organizowanego w kwietniu. Istnieje realna potrzeba zadbania o przedłużanie okresu realizacji projektów. Podkreślił, że bardzo ważną kwestią jest uzaranie, które miało spowodować podnoszenie potencjału partnerów społecznych, poprzez kształcenie własnego personelu, czy też ekspertów, którzy mieliby świadczyć usługi na rynku. Zastanowił się, w czym partnerzy społeczni, jako potencjalni beneficjenci mogliby wesprzeć stronę rządową. Dodał, że dotychczasowe wystąpienia beneficjentów były nieprecyzyjne. Zaapelował o wyrównanie wiedzy oraz zastanowienie się nad rozwiązaniami. Zaproponował, aby precyzyjnie podpowiadać beneficjentom treść zapytań. Zaznaczył, że problem dotyczy błędnej interpretacji.

Pani Agnieszka Wojtal Izba Rzemieślnicza w Opolu, ekspert ds. funduszy unijnych, dodała, że beneficjenci oczekuję jednej jasnej deklaracji, co będzie dalej, ponieważ rozpocznie się naliczane odsetek karno skarbowych.

Pani Ewa Płodzień-Pałasz, Pracodawcy RP, zapytała o stanowisko KE w tej sprawie. Zaproponowała udział ekspertów z każdej organizacji w celu przepracowania problemu Przeprowadzono dyskusję w przedmiotowej sprawie. Członkowie zgodnie apelowali o pilne i priorytetowe rozwiązanie problemu naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO WER.

Posiedzenie Zespołu luty2017

Pan Paweł Chorąży, poinformował, że w dalszym ciągu MR czeka na odpowiedź Komisji Europejskiej.

Strona rządowa podkreśliła pilny charakter omawianego problemu oraz poprosiła o cierpliwość. Powiedziała, że zrobi wszystko, aby przyspieszyć bieg tej sprawy.

Pani Anna Świebocka-Nerkowska, dodała, że PARP jest na etapie zawierania umów w 2 konkursie. Zaznaczyła potrzebę rozwiązania problemu.

Partnerzy społeczni w przebiegu dyskusji oświadczyli:

Pan Norbert Pruszanowski, ZRP, powiedział, że członkowie Zespołu reprezentują stanowisko dużej liczby beneficjentów tego działania . Zwrócił uwagę na absurdalny charakter omawianego problemu. Podkreślił, że istnieje podstawa do takiej interpretacji odnoszącej się do części projektu ukierunkowanej wyłącznie na usługi doradcze dla przedsiębiorców. Zwrócił uwagę, że absurdem we wdrażaniu funduszy europejskich jest nadinterpretowanie zapisu, że VAT musi być odprowadzony od całości projektu. Poprosił PARP o poinformowanie beneficjentów o obecnym stanie rzeczy. Zapytał MF, czy bierze pod uwagę wszystkie pojawiające się argumenty ze strony poszczególnych organizacji. Podkreślił, że obecne spotkania opierają się na konstruktywnej polemice, która wynika z obaw dużej liczby beneficjentów. Zapytał PARP o konsekwencje finansowe związane z zawieszeniem realizacji projektów.;

Pani Elżbieta Wielg, NSZZ „Solidarność”, zasugerowała, aby przygotować materiał, który w jasny sposób wyjaśni omawiany problem potencjalnym beneficjentom w celu uniknięcia kolejnych kłopotów.;

Pani Anna Świebocka-Nerkowska, odpowiedziała, że PARP nie otrzymał do tej pory żadnej prośby o rozwiązanie umowy. Sekcja odpowiedzialna za realizację działania 2.2 w trakcie rozmów z beneficjentami porusza kwestię VATu. PARP nie jest instytucją mogącą podejmować decyzje czy rozstrzygnięcia w zakresie podatku VAT, jest to zagadnienie, które musi być rozstrzygnięte pomiędzy podatnikiem a instytucjami podatkowymi. Na ten moment PARP przekazuję ustne komunikaty beneficjentom.

Pan Marcin Tumanowzapytał, czy rozwiązanie umowy beneficjenta z instytucją pośredniczącą jest traktowane, jako siła wyższa oraz czy oprócz konsekwencji finansowych beneficjent zostanie wykluczony z organizacji, które mogą ubiegać się o środki przez okres 3 lat (zgodnie z ustawą wdrożeniową).

Strona rządowa odpowiedziała, że będzie to zależało od oceny indywidualnego przypadku. Ministerstwo przedstawiło stanowisko, w którym wyraża zrozumienie problemu, który w sposób istotny wpływa na możliwość realizacji projektów. Pan Paweł Chorąży, powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, czy wszyscy zostaną wykluczeni, czy nie, ponieważ wynika to z analizy pojedynczych przypadków. Intencją strony rządowej nie jest wyciąganie z nieznanych wcześniej okoliczności daleko idących konsekwencji. PARP podpisał się pod tym słowami. 23.03 Posiedzenie plenarne RDS podjeto Uchwałę: stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015r., poz.1240) uchwala się co następuje: § 1 Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego przedstawiają następujące wspólne stanowisko w sprawie naliczania podatku VAT w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, dostępnych w obecnej Perspektywie Finansowej 2014-2020, w których przedsiębiorcy wnoszą wkład własny, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 1. Strona pracowników i strona pracodawców po zapoznaniu się z interpretacjami podatkowymi wydawanymi przez Izby Skarbowe (obecnie Izby Administracji Skarbowej) w zakresie rozliczania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług projektów dotacyjnych w ramach Działania 2.2 PO WER, przeciwstawia się praktykom polegającym na wprowadzaniu zmian dotychczasowej linii interpretacji podatkowych i wydawaniu interpretacji narzucających obowiązek płacenia podatku VAT od przyznanej dotacji, co uniemożliwi realizację projektów mających na celu wsparcie przedsiębiorców poprzez usługi doradcze. 2. Strona pracowników i strona pracodawców wnosi do Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej weryfikującej interpretacje szczegółowe poszczególnych organów podatkowych, nie czekając na opinię Komisji Europejskiej. 3. Strona pracowników i strona pracodawców zwraca uwagę, że realizatorzy projektów dotacyjnych, którzy rozpoczęli ich wdrażanie bazując na wcześniejszych interpretacjach, ponoszą koszty w sytuacji, gdy zmiana interpretacji podatkowych doprowadza, że będą musieli dopłacać do projektów europejskich z funduszy własnych.

Do tej pory było ponad 20 interwencji partnerów społecznych. Za każdym razem strona rządowa odwlekała temat. Informowała często, że interpretacja będzie za tydzień lub w najbliższy wtorek. Przyponiano pismo interwncyjne do szefa RDS;

W związku z brakiem realizacji Uchwały Nr 30 podjętej w dniu 23 marca 2017r.  w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE wnosimy o pilną interwencję. Omawiana podczas obrad RDS sytuacja ulega systematycznemu pogarszaniu i rzutuje negatywnie na beneficjentów projektów. Brak informacji na temat możliwości rozwiązania problemu, powoduje niepewność, a w konsekwencji prowadzi do zawieszania lub rozwiązywania umów o dofinansowanie i realnych strat dla organizacji reprezentujących partnerów społecznych. Sytuacja staje się krytyczna również w świetle niewywiązania się strony rządowej z wielokrotnych deklaracji dotyczących terminów rozwiązania tej kwestii. Wg najnowszego zobowiązania, które zostało podjęte podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER, strona rządowa miała przedstawić ostateczne rozwiązanie w okresie 14 dni od posiedzenia KM. Czas ten minął już ponad 2 tygodnie temu. Z narastającym niepokojem obserwujemy brak decyzyjności strony rządowej, który prowadzi do tego, iż od 10 miesięcy projekty partnerów społecznych w znakomitej większości nie są realizowane. Wymaga to podjęcia stanowczych działań RDS, które powinny doprowadzić do bezpośredniej reakcji ze strony Min. Mateusza Morawieckiego i usankcjonowania stanu faktycznego, potwierdzającego brak występowania podatku VAT w ramach ww. projektów.

Po prezentacji wprowadzającej oraz informacji z problemami w naliczaniu VAT przedstawionymi przez eksperta Lewiatana strona rządowa niewiele miała do powiedzenia w tym temacie. Informacja, ze po ponad roku od zgłoszenia problemu wytyczne są na biurku Ministra do podpisu ( MF) lub, że temat jest złożony nie rozwiązują niczego.

Podczas ponad 3 godzinnej dyskusji i pytań ze strony beneficjentów i partnerów społecznych jedynymi odpowiedziami było – poczekajcie na interpretacje. Szczegółowe problemy są, każdy inny i wymagają indywidualnych ocen. Przewodniczący podkreślił, ze interpretacje o których ciągle strona rządowa mówi ( rok po terminie) dotyczą jak naliczać VAT a nie od czego!! Odpowiedziano , że to są interpretacje indywidualne.

Na pytanie co w takim razie z VAT w projektach zamkniętych i rozliczonych zgodnie z podpisanymi umowami ( dotyczy to też programu 2007-2012 POKL) MIiR podkreślał, ze nie powinno być od tego naliczanego VAT, MF nie wiedział co odpowiedzieć.

Podsumowując Przewodniczący zażądał od strony rządowej pilnego dostarczenia leżącej na biurku do podpisu Ministra interpretacji.

Po spotkaniu partnerzy społeczni uznali temat jak wyjątkowo groźny dla istnienia naszych organizacji i uznali konieczność szybkich rozmów ze swoimi władzami statutowymi.

Zygmunt Mierzejewski