email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

25 listopada 2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”. W panelu dyskusyjnym uczestniczył Zygmunt Mierzejewski.

Otwierając konferencję Rektor Waldemar Gajda  podkreślił dużą wagę rozpoczynającej się Konferencji. 

Celem konferencji jest przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej; przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.

Natomiast celem utylitarnym konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych.   

Przyjęta tematyka konferencji to:

Mamy nadzieję, że zaproponowana problematyka oraz formuła konferencji, oparta na wymianie doświadczeń praktyków oraz osiągnięć środowiska akademickiego będą okazją do wypracowania propozycji rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na działania w obszarze zastosowania praktycznego w dziedzinie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności.

Obecność Przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych i ekspertów z tej tematyki oraz międzynarodowych gości   stanowi dla nas szczególną wartość i zaszczyt,

Następnie referat wprowadzający wygłosił Włodzimierz Bojarski.

W materiałach znajduje sie publikacja Kodeks Społecznej gospodarki rynkowej proszę o zapoznanie sie z nim i stosowanie tam zawartych tez w przyszłości wszystkich uczestników życia publicznego.

Podstawowe zasady ustrojowe społecznej gospodarki rynkowej zapisane są w polskiej konstytucji z 1997r podobnie jak w Art 3 traktatu z Lizbony. Niestety, te zasady ustrojowe nie są szerzej znane i realizowane w praktyce. Świtowy kryzys finansowy ostatnich lat dodatkowo uwypuklił ich wagę i pozytywne znaczenie. Istnieje więc ważna i pilna potrzeba powszechnej znajomości tych zasad w całym społeczeństwie oraz ich konsekwentnego wprowadzania w życie społeczno-gospodarcze kraju.

1. Społeczna gospodarka rynkowa jest tworzona przez społeczeństwo obywatelskie na zasadach solidarności, praw2dy i sprawiedliwości. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i parw człowieka i obywatela, a jej poszanowanie jest obowiązkiem władz publicznych.

2. Społeczna gospodarka rynkowa rozwija się zgodnie z konstytucyjnymi zasadami ustrojowymi demokratycznego państwa prawa i stanowi własność wszystkich obywateli. Wszystkie warstwy, grupy społeczne, związki zawodowe oraz regiony kraju wyrażają sie w życiu publicznym i prezentują swoje stanowisko w parlamencie.

3. Władze państwowe pełnią obowiązki strażnika wspólnego bezpieczeństwa, gospodarza dóbr narodowych i publicznych, kreatora porządku społeczno-gospodarczego oraz promotora ogólnego dobra i rozwoju. Stosunki między obywatelem i rodziną a kompetencjami organów publicznych podlegają zasadzie pomocniczości.

4. Społeczna gospodarka rynkowa stanowi mechanizm sprawnego i dynamicznego państwa – regulowanej, racjonalnej gospodarki i programowania rozwojowego, które poprzez powszechną aktywizację zawodową i przedsiębiorczość oraz rozwój nauki i kultury, zapewnia trwały wzrost gospodarczy.

5. Społeczna gospodarka rynkowa to nie jest obumierające państwo opiekuńcze, ani dziki, neokolonialny kapitalizm, ani komunistyczny totalitaryzm. To jest trzecia droga (tak powszechna w wielu krajach zachodnich) , wyważona między wynaturzonymi skrajnościami ustrojowymi.

6. Społeczna gospodarka rynkowa jest wielosektorowa: obejmuje własność prywatną, spółdzielczą, wspólnotową ,komunalną, państwowa i mieszaną.

7. W społecznej gospodarce rynkowej państwo zapewnia uczciwą konkurencję rynkową, przeciwstawia sie szkodliwej dominacji, porozumieniom monopolowym i importowi dotowanych produktów. ostrość konkurencji jest łagodzona zasadą współpracy i solidarności przedsiębiorców oraz wspólnych interesów i dobra kraju.

8. Społeczna gospodarka rynkowa jest systemem większej sprawiedliwości społecznej i progresywnych podatków, bez nędzarzy i miliarderów, bez nadmiernych rozpiętości dochodowych i majątkowych.

9. Na tych podstawach i zasadach społecznej gospodarki rynkowej umacnia sie solidarność i zaufanie społeczne, poczucie współodpowiedzialności narodowej. Poszerza się aktywność organizacji społeczno-gospodarczych i rzeczywista demokracja dialogowa, gospodarcza i samorządowa.

Następnie odbył się panel tematyczny. Osoby uczestniczące w Panelu:

  1. Armen  Artwich –  Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju
  2. Zbigniew W. Żurek – Wiceprezes Business Centre Club
  3. Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
  4. Zygmunt Mierzejewski – Sekretarz Generalny Forum Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
  5. Zbigniew  Majchrzak – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, członek Zespołu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do spraw rozwoju przemysłu
  6. Adam Jarosiński – Sekretarz Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
  7. Krzysztof Ludwiniak – Prezes Fundacji „Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego”
  8. Piotr Ciompa – ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich
  9. Jan Koziar –ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego.

W swoim wystąpieniu ZM podkreślił, że od wielu lat walczymy o znaczącą rolę akcjonariatu pracowniczego, tak we własności jak i w zarządzaniu. Uczestniczyliśmy w negocjacjach Paktu o przedsiębiorstwie państwowym na początku transformacji i wtedy wymusiliśmy zapisy umożliwiające załogom firm udział we własności. Niestety życie pokazało dużą naiwność  – wiarę, że jest to początek budowania klasy średniej. Naciski polityczne i ekonomiczne szybko doprowadziły do sprzedania udziałów w firmach przez pracowników, którzy je otrzymali. Prace Komisji Trójstronnej w wielu aspektach wychodziły na przeciw oczywistym patologiom w życiu gospodarczym i staraliśmy się je niwelować z różnym skutkiem. Prowadzę Zespół ds. funduszy europejskich ( TK potem RDS) i tam wspólnie partnerzy społeczni szukają możliwości przeznaczenie części środków europejskich na wzmocnienie roli dialogu społecznego, partycypacji pracowniczej w różnych aspektach życia gospodarczego kraju. Koncepcja Spółek Pracowniczych pojawiła się w Polsce w 1981 (idea samorządności pracowniczej). W 1990 opracowano społeczny projekt ustawy, który wprowadzał kategorię SP do gospodarki. Pomimo tych możliwości jedynie tworzono SP w sytuacjach podbramkowych (likwidacja lub spółka). Jedną z przyczyn niskiej skuteczności rządowego programu PP było pominięcie elementu edukacyjnego w procesie tworzenia SP. W związku z powyższym istnieje konieczność stworzenia rozbudowanych programów informacyjno-edukacyjnych, adresowanych do świadomości pracowników, akcentujących wartość dodaną akcjonariatu pracowniczego. Chodzi o ograniczenie skali antagonizmu między kapitałem a pracą, propagowanie nowego typu społecznej odpowiedzialności właścicielskiej oraz wprowadzanie rozwiązań partycypacyjnych w systemie zarządzania. Istotą sukcesu SP na zachodzie jest połączenie udziału we własności z partycypacją w zarządzaniu, dzięki temu powstaje nowy typ odpowiedzialności biznesowej, co jest widoczne w sferze stosunków pracy, stosunków z klientem oraz wynikach ekonomicznych.  Firmy tego typu zyskują korzystne przesłanki ekspansji. Forum Związków Zawodowych wyszło na przeciw oczekiwaniom społecznym, stworzyło i  zrealizowało ambitny projekt Spółki pracownicze – przepis na sukces. Zainteresowanych proszę o kontakt.

Zygmunt Mierzejewski