email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 26 października 2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku (dalej WRDS). Na spotkanie przybyli członkowie Rady, przewodniczący zespołów roboczych oraz zaproszeni goście i eksperci.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Dośla – Przewodniczący WRDS. Przywitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia WRDS, obejmujący tematy:

  1. Funkcjonowanie placówek kultury w województwie pomorskim i przyjęcie stanowiska w tej sprawie.
  2. Informacja nt. realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. Pomorskim
  3. Wolne wnioski

Pani Jolanta Szydłowska przedstawiła opinie po spotkaniu przedstawicieli wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i bardzo dobrej sytuacji województwa pomorskiego pod kątem aktywności Rady, udziału ekspertów w posiedzeniach i ilości wydawanych stanowisk.

Podczas obrad strona samorządowa i strona społeczna przedstawiły  informacje na temat funkcjonowania placówek kultury, potrzeb i wyzwań. Przyjęto stanowisko ww. sprawie.

W kolejnym punkcie programu przedstawiciel zespołu ds. społecznych pani Katarzyna Stanulewicz przedstawiła prezentację na temat stanu realizacji polityki prorodzinnej 500+
w woj. pomorskim.

W posiedzeniu uczestniczyli ze strony FZZ: Stanisław Taube, Krystyna Dębkowska i  Katarzyna Leszcz-Cimoszko.

Następne posiedzenie ustalono na 23 listopada.