email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Protokół z posiedzenia oraz szkolenia Zarządu FZZ woj. Małopolskiego

Spotkanie odbyło się w Hotelu Europejskim ul. Lubicz 5 w Krakowie.

  1. Na wstępie Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego woj. Małopolskiego FZZ Grażyna Gaj powitała przybyłych gości: Przewodniczącą ZK FZZ Dorotę Gardias, Sekretarza Generalnego FZZ Zygmunta Mierzejewskiego, Szefa KKR FZZ Zdzisława Gnacińskiego, Emerytowanego Przewodniczącego FZZ woj. Małopolskiego Witolda Sochackiego oraz wstępujące w szeregi dwa nowe Związki Zawodowe: Związek Zawodowy Policjantów i Związek Nauczycieli Rzeczpospolitej. Przewodnicząca powitała też zebranych członków Zarządu FZZ woj. Małopolskiego na posiedzeniu i szkoleniu oraz przedstawiła program posiedzenia Zarządu.
  2. W pierwszym punkcie programu odbyło się szkolenie w zakresie: Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w poszczególnych sektorach gospodarki w kontekście definiowania kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER. Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia: na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, na poziomie grup przedsiębiorstw (np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach łańcucha dostaw, klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji), pod kątem wykorzystania ich przy formułowaniu obszarów wsparcia lub kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER , które poprowadził Kol. Zygmunt Mierzejewski. Po omówieniu zagadnień związanych z tematem wśród zebranych pojawiło się dużo pytań dotyczących tematu szkolenia.
  3. Kolejnym tematem było wystąpienie Przewodniczącej FZZ Doroty Gardias, która powitała wszystkich zebranych oraz podziękowała za zaproszenie do Krakowa. Omówiła przygotowania do Konferencji Wyborczej FZZ w maju 2018 roku, wspomniała o składkach ZZ na rzecz FZZ, podzieliła się tematem Funduszu Wczasów Pracowniczych, opowiedziała o zmianie ustawy o reprezentatywności oraz przedstawiła problematykę zagadnień z pozyskiwaniem nowych członków w szeregi poszczególnych Związków Zawodowych. Przewodnicząca przekazała do wglądu zebranemu gremium materiały finansowe z rozliczeń FZZ za poprzednie lata.
  4. Następnym punktem było wystąpienie Przewodniczącego Związku Zawodowego Policjantów kol. Grzegorza Gubały, który omówił kontekst wystąpienia z szeregów FZZ i ponownego wejścia w szeregi FZZ. Kol. Grzegorz poinformował, iż w roku 2016 w ZZ Policjantów było 1400 członków, a w 2017 r. liczebność w Policji wzrosło do 2700 członków. Wspomniał o zmianach jakie trzeba osiągać w Związkach Zawodowych odnośnie pracy w Zarządach i możliwościach zastąpienia kolegów zasiadających w wysokich gremiach na „młodych” związkowców.
  5. Ostatnim tematem była informacja Przewodniczącej Grażyny Gaj omówiła jaką rolę odgrywa WRDS i kto reprezentuje na forum wojewódzkim. Powiedziała o pozytywnym oddziaływaniu WRDS w woj. Małopolskim. Wypowiedziała się na temat szkolnictwa, reformy służby zdrowia oraz ochrony środowiska. Przewodnicząca zaapelowała do zebranych o możliwą pomoc merytoryczną w kwestiach spornych zagadnień tematycznych w województwie – tzw. Mediację społeczną.
  6. Na koniec zabrali głos przedstawiciele Prezydium FZZ woj. Małopolskiego: Kol. Wiesław Rajca omówił pracę w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy i Powiatowych Radach Rynku Pracy w których mamy swoich przedstawicieli z FZZ. Kol. Krzysztof Szewczyk przedstawił problematykę w spotkaniach Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Opowiedział o kryteriach wyborów projektów i zmianach jakie trzeba wprowadzić na korzyść beneficjentów.
  7. W wolnych wnioskach były poruszane tematy i pojawiły się pytania do poszczególnych Członków Zarządu Krajowego FZZ oraz Członków Prezydium FZZ woj. Małopolskiego.

Przewodnicząca Grażyna Gaj podziękowała przybyłym na Zarząd i szkolenie przedstawicielom Zarządu Krajowego FZZ oraz Członkom Zarządu FZZ  woj. Małopolskiego.

Protokolant:

Krzysztof Szewczyk