email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W nowym systemie pracowniczych planów kapitałowych pracodawca będzie mógł zobowiązać się do odprowadzania dodatkowej składki za pracownika na PPK.

Projekt operuje pojęciem wpłaty, która uzależniona będzie od wysokości wynagrodzenia pracownika. Podstawowa składka będzie wynosić 2% po stronie uczestnika PPK (lub mniej jeśli jego przychody będą niższe) i 1,5 % po stronie pracodawcy. Pracownik będzie mógł również dokonywać dodatkowych płatności w kwocie do 2% jego wynagrodzenia. Z kolei jeśli na bonus dla zatrudnionego zdecyduje się pracodawca, to jego wpłata dodatkowa może sięgać 2,5% pensji zatrudnionego.

Ponieważ projekt zakłada, że wpłaty można różnicować ze względu na długość okresu zatrudnienia u pracodawcy albo w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy – buntują się związki zawodowe.

Podkreślają one, że traktowanie składek na PPK jako kosztów płacowych mogą zablokować podwyżki pensji. Ale problem z różnicowaniem wpłat na PPK jest jeszcze inny. Projekt każe bowiem pracodawcy wybierać – albo dokonywanie wpłat uzależnia od stażu pracy, albo od innych przyczyn (np. dobrych wyników w pracy). W tym drugim przypadku odpowiednie postanowienia pracodawca będzie musiał wpisać do regulaminu wynagradzania. Jeśli zatem w firmie działają związki zawodowe, to będą one musiały wyrazić zgodę na treść regulaminu. I o ile z wpisaniem dodatkowych płatności na rzecz zatrudnionych nie powinno być problemu, o tyle z pewnością związki będą miały problem gdy pracodawca zdecyduje się na obniżenie wpłat lub z nich zrezygnować. Wówczas zmiana tych postanowień wymagała będzie zgody związku zawodowego. Zatem związki będą mogły dość łatwo zablokować taką zmianę. Jeśli tak by się nie stało – pracodawca powinien zmienić regulamin wynagradzania w porozumieniu ze związkami zawodowymi, ale także wypowiedzieć uczestnikom PPK warunki płacy, a ponadto także zmienić umowy o zarządzanie PPK i indywidulane umowy o prowadzenie PPK.