email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

Dyskusja w sprawie wniosku NSZZ ,,Solidarność” dot. udzielania koncesji na prowadzenie kasyn gry w Polsce oraz dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego” były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, które odbyło się 30 stycznia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,”Dialog” w Warszawie.

Przedstawiciele organizacji zakładowej NSZZ ,,Solidarność” przy Casinos Poland Sp. z o.o. zwrócili uwagę na, ich zdaniem, skomplikowane i niejasne przepisy regulujące udzielanie koncesji na prowadzenie kasyn gry (warunki przetargu, czas wyłaniania zwycięskiego operatora, daty wydawania koncesji), często skutkujące przestojami w ich funkcjonowaniu. Bezpośrednio wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami dla pracowników, m.in.: zwolnieniami, znacznym spadkiem dochodów, przymusowymi delegacjami i przeniesieniami do innych ośrodków, a tym samym dezorganizacją życia rodzinnego. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślili, że długość postępowań przetargowych na prowadzenie kasyn wynika przede wszystkim z konieczności zweryfikowania rozbudowanej dokumentacji. Zapewnili jednocześnie, że przy obecnym stanie prawnym zostaną podjęte wysiłki na rzecz usprawnienia procedury przetargowej.

W dalszej części spotkania partnerzy społeczni przeanalizowali i omówili uwagi oraz wnioski zgłoszone do dokumentu roboczego pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego” przez poszczególne organizacje pracowników i pracodawców. Zakłada on propozycje wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych w odniesieniu do następujących celów kierunkowych: 1) wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji; 2) rozszerzenie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne oraz stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 euro; 4) rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych; 5) profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych (w tym w ramach ustaw szczególnych – m.in. w zakresie finansów publicznych); 6) zapewnienie udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczna treść dokumentu zostanie uzgodniona na następnym posiedzeniu Zespołu.