email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie ZP RDS ds. funduszy europejskich, któremu przewodniczył Sekretarz Generalny FZZ p. Zygmunt Mierzejewski. Stronę rządową reprezentował Pan Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z przedstawicielami kierownictwa Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyła również Rzeczniczka Funduszy Europejskich .

Rzeczniczka Funduszy Europejskich przedstawiła informację na temat  zadań i wyników dotychczasowych prac Rzecznika Funduszy Europejskich. Dyskutowano nad przyszłymi zadaniami RFE  oraz nad trybem współpracy z partnerami społecznymi – przede wszystkim w celu koordynowania działań RFE powołanych przez instytucje zarządzające dla RPO oraz usprawnienia kontaktu między poszczególnymi instytucjami a beneficjentami.

Następnie dyskutowano o nowej interpretacji przepisów obejmujących zasady konkurencyjności i rozeznania rynku przez IZ PO WER – w nawiązaniu do dyskusji, która miała miejsce podczas ostatniego spotkania grupy ds. efektywności PO WER. Partnerzy społeczni zaapelowali m.in. o nadanie właściwej rangi interpretacjom znowelizowanych przepisów.

Strona rządowa przedstawiła informację na temat aktualnego stanu prac nad nową perspektywą finansową UE po 2020 roku, obejmującą m.in.: zakończenie prac w MIiR nad aktualizacją stanowiska Polski ws. polityki spójności; publikację projektu pakietu rozporządzeń UE ws. Wieloletnich Ram Finansowych oraz ws. poszczególnych instrumentów UE (wraz z planowaną zawartością); najważniejsze kwestie obecnie rozpatrywane w kontekście polityki spójności. Dyskutowano nad zakresem zaangażowania partnerów społecznych w prace nad perspektywą 2020+.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację i dyskutowano na temat działania 2.2. PO WER w aspekcie proponowanego przez partnerów społecznych przeniesienia części środków finansowych z tego działania do działania 2.20. Przedstawiciel strony rządowej zaproponował zorganizowanie w tej sprawie spotkania reprezentantów partnerów społecznych z pracownikami PARP i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MIiR. Propozycja została zaakceptowana przez Zespół.

Ostatni punkt porządku obrad był poświęcony omówieniu roli opiekuna projektu wobec beneficjentów – na podstawie przeglądu przygotowanego przez IZ – pod kątem: zasad wyboru, zadań i obowiązków, najczęstszych zastrzeżeń opiekuna wobec beneficjenta i beneficjenta wobec opiekuna, działań naprawczych. Strona związkowa zgłosiła szereg problemów i zastrzeżeń oraz zaproponowała przeprowadzenia monitoringu w tej dziedzinie, w celu odgórnego usprawnienia pracy opiekunów.