email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się w dniu 7 maja 2018 r . Forum Związków Zawodowych w spotkaniu reprezentował Jan Polaczek.

Wiceminister Leszek Skiba przedstawił główne wielkości makroekonomiczne zawarte w Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2018-2021. W latach 2018-2019 PKB wzrośnie realnie po 3,8% r/r, a w 2020-21 odpowiednio o 3,7% i 3,6%. Według Planu w 2018 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,2% z 4,9% zanotowanych w roku 2017, a w 2019 r. wyniesie 3,9%. Według strony rządowej – przy utrzymaniu założonych trendów na rynku pracy, w długim horyzoncie prognozy stopa bezrobocia może zmniejszyć się nawet do 3,3%, a dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja w toku której partnerzy poruszyli kwestie dotyczące m.in.: wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, oszczędności gospodarstw domowych, polityki migracyjnej, stawki VAT, progów podatkowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz odmrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Odbyła się również dyskusja nad wypracowaniem przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej; minimalnego wynagrodzenia za pracę i emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.