email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wraz z aktem wykonawczym do tej uchwały – a mianowicie  projektem rozporządzenia RM sprawie szczegółowych warunków realizacji ww. programu oraz propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych były przedmiotem posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, któremu przewodniczył Henryk Nakonieczny. Spotkanie odbyło się 24 maja 2018 r. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. FZZ reprezentowali p. Marek Mnich oraz p. Jan Polaczek.

Strona rządowa odnosząc się do programu „Dobry start” stwierdziła, że projektowany program ma na celu ustanowienie zapowiedzianego przez Premiera Morawieckiego nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to wynosić będzie 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Przyznawane będzie na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie to ma pomóc w pokryciu zwiększonych wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego (według badań CBOS na ten cel rodziny wydają ok. 1000 złotych). Świadczenie dobry start przysługiwać będzie na dzieci uczące się do ukończenia lat 18, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Na dzieci, które nie są niepełnosprawne i już ukończyły lat 18 świadczenie dobry start będzie przysługiwać, jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie lat 20. Zadania związane z realizacją świadczenia dobry start wykonywać będą gmina i powiat jako zadania z zakresu administracji rządowej (będzie im się należało 10 złotych od każdej wypłaty świadczenia).

Następnie strona rządowa przedstawiła propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych. Poinformowała, że proponuje się, aby wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły: kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Ponadto proponuje się, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych uległy podwyższeniu od 1 listopada 2018 r. i wynosiły: – zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),- specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł). Również kwota zasiłku pielęgnacyjnego ulega podwyższeniu i od 1 listopada 2019 r. wynosiłaby 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) zaś kwota zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. wynosiłaby 620 zł (wzrost o 100 zł).

Następne posiedzenie zespołu zaplanowane jest na dzień 7 czerwca 2018 r.