email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 8/9 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. pomorskiego w Bolszewie połączone ze szkoleniem dla przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego pt. „Efektywni w Dialogu Społecznym”

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stanisław Taube. 

Porządek obrad obejmował:

  1. Przedstawienie informacji o rekomendacji przez Prezydium ZW w sprawie przyjęcia Związku Zawodowego Pracowników Transportu Kolejowego Grupy Lotos w skład FZZ,
  2. Wybory uzupełniające na wiceprzewodniczącego ZW,
  3. Informacja z posiedzenia ZG FZ z dnia 25 października  2017r,
  4. Przedstawienie ordynacji wyborczej na 5 kadencję FZZ,
  5. Propozycja tematyki planu pracy WRDS na 2018 rok,
  6. Informacja organizacji członkowskich ZW o bieżącej sytuacji w zakładach pracy,
  7. Wolne wnioski.

Gościem specjalnym była Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Dorota Gardias. Przewodnicząca  Dorota Gardias w swym wystąpieniu podsumowała działalność Związku od momentu objęcia funkcji Przewodniczącej ZG FZZ tzn. od dnia 21 grudnia 2015 roku do dnia dzisiejszego. Omówiła bardzo szczegółowo sytuację ekonomiczno-finansową Forum ze szczególnym uwzględnieniem „bilansu otwarcia”.

Przewodnicząca poinformowała zebranych o aktualnych pracach nad ustawą o związkach zawodowych. W trakcie swojego wystąpienia  przewodnicząca FZZ Pani Dorota Gardias odpowiadała na liczne pytania członków dotyczące aktualnych wydarzeń w Organizacji.

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego pozytywnie zaopiniowali rekomendację Prezydium ZW  przyjęcia Związku Zawodowego Pracowników Transportu Kolejowego Grupy Lotos w skład FZZ.

W wyborach uzupełniających do Prezydium ZW został wybrany kol. Józef Partyka ze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Szczepan Kleniewski
wiceprzewodniczący ZW