email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 28 marca 2019 r. w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego w Wielkopolsce. Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia nominacji nowym członkom Rady: członkom nowej organizacji pracodawców Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska pod przewodnictwem prezesa zarządu Witolda Solskiego oraz członkom organizacji związkowych w związku z podjętą uchwałą o zwiększeniu ilości ich reprezentantów z 4 do 5. Z ramienia Forum Związków Zawodowych kandydatem do WRDS w Poznaniu jest przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu Rady uczestniczyli Krzysztof Małecki jako przewodniczący Rady i Anna Klitkowska członek Rady. Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad tzw. Trzecim Sygnałem i podjęcie uchwały ws. przyjęcia stanowiska w tym temacie. Trzeci sygnał jest inicjatywą poznańskiego strażaka Pawła Stańca, który zaproponował wprowadzenie do pojazdów uprzywilejowanych obok sygnału syreny alarmowej i sygnału świetlnego także komunikat radiowy. W dyskusji udział wzięli Piotr Rek inżynier z Krakowa twórca prototypowego urządzenia, Dariusz Wojcieszak z NSZZ Pracowników Pożarnictwa, przedstawiciele służb mundurowych, pogotowia ratunkowego, poznańskiej komunikacji miejskiej. Na posiedzenie przybyli zaproszeni goście z Włoch Alberto Stefani i Guliano Bolis, którzy wdrażają system we Włoszech, ale także w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dyskusja na Radzie Dialogu była wstępem do rozważań nad możliwością wprowadzenia urządzenia w pojazdach uprzywilejowanych, który wysyłał by komunikat o nadjeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym bezpośrednio do radioodbiorników kierowców znajdujących na trasie przejazdu. Członkowie Rady pochylili się nad projektem stanowiska w tym temacie. Jedna organizacja strony pracodawców i jedna organizacja strony związkowej zgłosiła uwagi do stanowiska i po modyfikacji pierwszego zdania stanowisko zostało przez wszystkich członków Rady jednomyślną uchwałą przyjęte. Stanowisko zwraca uwagę na konieczność rozpoczęcia prac w tym temacie i zainteresowanie takich organów państwa jak Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, MSWiA, MON, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości i inne. Stanowisko zostanie przekazane do Rady Dialogu Społecznego w Warszawie i wszystkich WRDS w kraju.

W dalszej części posiedzenia Rady Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Barbara Kwapiszewska przybliżyła „Planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie wielkopolskim na 2019 r.”, po czym Rada przyjęła uchwałę ws. pozytywnego zaopiniowania tego planu. Plan koncentruję wokół trzech priorytetów: wzrostu zatrudnienia i mobilności, inwestycji w edukację i kształcenia ustawiczne oraz integrację społeczną i walką z ubóstwem. Pomimo rekordowo niskich wskaźników bezrobocia w naszym regionie w 2018 r. – stopa bezrobocia 3,1% – strategia będzie wspierać aktywizację osób z grup wiekowych do 30 roku życia i po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Dostrzegalne na wielkopolskim rynku pracy jest zatrudnienie cudzoziemców 160 tys. zł. w 2018 r. w tym 90% to Ukraińcy. Z uwagi na wysoki poziom zatrudnienia cudzoziemców w Wielkopolsce Rada rozważa możliwość ponownym zajęciem się tym tematem i wypracowaniem kierunkowych rozwiązań.

Następnie radca prawny WRDS Dariusz Siwiński omówił zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, które w 2018 r. zostały uchwalone przez Sejm RP, a które powodują istotne z punktu działania WRDS zmiany w Regulaminie Rady przede wszystkim procedowania uchwał, opinii i stanowisk. Po przedstawieniu zmian Rada przyjęła zmiany w Regulaminie działania WRDS w Poznaniu.

W sprawach bieżących przewodniczący Rady Krzysztof Małecki przedstawił propozycje tematów prac na najbliższe posiedzenia Rady, podkreślając możliwość obecności przewodniczącej RDS Doroty Gardias na posiedzeniu w III lub IV kwartale 2019 r. Najbliższe posiedzenie WRDS jest planowane na 25 czerwca 2019 r., którego tematami będą: smog w regionie wielkopolskim i mieście Poznaniu oraz problemy związane z oświatą zawodową. Rada wyznaczyła także po jednym przedstawicielu strony pracodawców i pracowników pod przewodnictwem przewodniczącego Rady do zanalizowania konfliktu na lilii pracodawca – związek zawodowy w jednej spółce komunalnej na terenie miasta Poznania. Członkowie Rady zostali zapoznani z uchwałami WRDS w Łodzi, Bydgoszczy i Olsztynie.

Przed posiedzeniem plenarnym WRDS odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS, na którym przewodniczący Rady Krzysztof Małecki oprócz spraw organizacyjnych omówił spotkanie przewodniczących WRDS na Prezydium RDS i posiedzeniu plenarnym RDS w Warszawie w dniu 25 stycznia 2019 r., na którym omawiane były problemy w działalności wojewódzkich rad dialogu społecznego ze szczególnym uwzględnieniem powołania członków z nowej organizacji pracodawców.