email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie Regionu Wielkopolskiego Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium ZW FZZ. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący KKR FZZ Zdzisław Gnaciński.

Przewodniczący ZW FZZ Krzysztof Małecki po przywitaniu członków Prezydium i Przewodniczącego KKR oraz przyjęciu porządku obrad, zdał sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego i Komitetu Monitorującego za 2017 rok. Podkreślił fakt odbytych w zeszłym roku dwóch szkoleń finansowanych: ze środków KM POWER dla zarządu w dniu 9 października 2017 r. w Poznaniu i ze środków RDS dla Zarządu Powiatowego w Koninie w dniu 20 grudnia 2017 r. Uwagami na temat pracy WRDS dzielili się członkowie rady Anna Klitkowska i Mieczysław Szalbierz. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu złożył członek WRRP Dariusz Żak wskazując na działania podejmowane przez to gremium w celu przywrócenia na rynek pracy osoby długotrwale bezrobotne (stopa bezrobocia w województwie, powiecie i mieście Poznań jest najniższa w kraju). Przewodniczący KKR Zdzisław Gnaciński  podzielił się z zebranymi uwagami na temat sytuacji finansowej naszej centrali związkowej podkreślając dobre zarządzanie funduszami przez władze Forum, wskazując na konieczność dalszej dyskusji nad możliwością podniesienia składki na rzecz centrali w celu uniezależnienia się od niekorzystnych finansowych wahań np. braku składki z RDS na początku każdego roku.

bst

Przyjęto plan pracy zarządu na 2018 rok. Ustalono, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r., podczas którego omawiane będą zmiany w prawie pracy i ustawie o związkach zawodowych. Dyskutowano także o możliwości szkolenia SIP i o kosztach z tym związanych.

Następnie przewodniczący Krzysztof Małecki omówił najważniejsze projektowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych (podwyższenie reprezentatywności, wspólna reprezentacja, zakres informacji od pracodawcy, odpowiedzialność działaczy związkowych i pracodawców) oraz wstępne wyniki pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Poinformował, że w dniu dzisiejszym Biuro Forum powinno przesłać do członków Zarządu Głównego FZZ opracowaną przez niego informację pisemną na ten temat.

Następnie przekazano członkom Prezydium informację z ostatniego posiedzenia Prezydium FZZ w dniu 24 stycznia 2018 r. w Warszawie, podczas którego m. in. zatwierdzono ilość delegatów na V Kongres FZZ, który odbędzie się 14-15 maja 2018 r. w Warszawie, przyjęto nowe organizacje do Forum (Związek zawodowy Aktorów Polskich, Ogólnopolski Międzybranżowy Zw. Zaw. „RAZEM”), określono skład komisji przygotowujących Kongres FZZ: Komisji Organizacyjnej i Komisji Sprawozdawczo – Programowej, której przewodniczącym został Krzysztof Małecki, zgodzono się na udział 3 członków Komisji Młodych FZZ w Kongresie Forum.

W sprawach różnych zapoznano się z pismem Zarządu Regionu Wielkopolskiego OZZPiP ws. skierowania na WRDS wniosku o podjęcie prac przez zespół roboczy WRDS ds. ochrony zdrowia w temacie sytuacji kadrowej w placówkach służby zdrowia na terenie województwa i wyrażono zgodę na te działanie.

Członkowie Dariusz Żak i Zbigniew Rogodziński przedstawili sytuację w służbach mundurowych odpowiednio w Policji i Państwowej Straży Pożarnej, natomiast Anna Klitkowska poinformowała o utworzeniu nowej organizacji w wodociągach w Gnieźnie. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do członków Prezydium o dostarczanie drobnych gadżetów dla honorowych krwiodawców z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zakładzie Linii Kolejowych w Poznaniu, których od lat wspieramy.

Sporządził:
Krzysztof Małecki