email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

POSIEDZENIE PREZYDIUM WRDS WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 / 7 grudzień 2017 r/

Tuż przed rozpoczęciem plenarnego posiedzenia WRDS województwa, zebrało się Prezydium tegoż Gremium. Celem obrad Prezydium było ustalenie przedstawiciela strony – do przewodnictwa WRDS na rok 2018. Przedstawiciel FZZ zaproponował, aby przewodnictwo Świętokrzyskiej WRDS powierzone zostało stronie związkowej / dokładnie OPZZ/ Zaoponowała tę kandydaturę Solidarność. W tej sytuacji FZZ argumentowało , że przepisy / Ustawa o RDS…/ nie precyzuje kolejności sprawowania przewodnictwa przez jakąkolwiek ze Stron, a problem ustalenia takiej kolejności na cały okres funkcjonowania Rady – nie został przez Radę wcześniej podjęty. Poza tym, brak jednej ze stron
 w posiedzeniu Prezydium / strony samorządowej / oraz wyrażenie gotowości na zapytanie ze strony FZZ – co do objęcia przewodnictwa przez stronę związkową / OPZZ/ w WRDS – spowodowało sytuację patową w tej kwestii.

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY 
 DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 / 7 grudnia 2017 r/

Posiedzenie WRDS województwa świętokrzyskiego, które odbyło się d niu 7 grudnia 2017 r zdominowały sprawozdania z działalności Zespołów problemowych, działających i powołanych przez WRDS i które dotyczyły :
– omówienia sytuacji w Łagowie, w związku z uciążliwością dla miasta, spowodowaną eksploatacją kopalni surowców mineralnych
– przebiegu i realizacji w województwie wdrażania informatyzacji / systemu Internetu szerokopasmowego /
-przedstawienie sytuacji dot, rozwoju szkół i szkolnictwa zawodowego 
 w regionie.
– zaawansowanie prac w dziedzinie opracowania i wdrażania planu transportowego w województwie świętokrzyskim w aspekcie ogólnopolskiego planu transportowego / drogownictwo i kolejnictwo /

W kolejnej części obrad WRDS – Przewodniczący Rady poinformował 
o ustaleniach Prezydium w dniu dzisiejszym, oraz o zaplanowanym, jeszcze 
w bm posiedzeniu Prezydium WRDS w celu rozwiązania zaistniałej, patowej sytuacji związanej z powierzeniem przewodnictwa WRDS jednej ze stron – w roku 2018.

An/Ma