email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD 149) tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym był przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu, które odbyło się 12 grudnia 2017 r.

Szczegółowe propozycje zmian do powyższego projektu przedstawił M. Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w MZ. Projekt zakłada m.in. konieczność uporządkowania kwestii związanych z utrzymaniem, obsługą techniczną i rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), poprzez przeniesie tych zadań z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia. Ponadto wprowadza pojęcie „dyspozytorni medycznej”, która stanie się komórką organizacyjna urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa. Powołane zostanie również Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Następnie odbyła się dyskusja pomiędzy przedstawicielami partnerów społecznych i stroną rządową.

W dalszej części spotkania Dagmara Lebiecka – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakres nowelizacji obejmuje m.in. zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; zakaz wprowadzenia do obrotu alkoholu w postaci proszku, kryształu, żelu lub pasty; zmianę sposobu powoływania i odwoływania dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reklamę i promocję piwa, która nie będzie mogła być prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2300.