email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 28 luty 2018 r odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego. Wiodącym tematem obrad Rady był stan i realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie świętokrzyskim. Ta właśnie tematyka została zgłoszona przez Zarząd Wojewódzki FZZ w ubiegłym roku na Prezydium Rady, przy kompensowaniu zadań Rady na rok 2018. Zebrani zapoznali się ze stanem realizacji Programu w obszarze województwa w relacjach Marszałka województwa, oraz Wojewody świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji dokonana została ocena i zasięg realizacji inwestycji w Programie z transzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionów oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w aspekcie zawartych umów, alokacji środków. Alokacja środków np. z EFRR wynosi w województwie ok. 50 % i odpowiednio z EFS – 18 %. Taka alokacja środków wzbudziła obawy niektórych zebranych, głównie Wojewody świętokrzyskiego co do możliwości pełnego wykorzystania środków z UE w regionie i realizacji pod tym kątem zadań inwestycyjnych. W dyskusji FZZ zwróciło uwagę na obowiązujące ramy czasowe realizacji przyjętych i oczekujących zadań inwestycyjnych i ich finansowego rozliczenia zgodnie z zasadą N+3, czyli możliwości rozliczeniowych zadań z Programu – aż do roku 2023.

Zwrócona została także uwaga na eskalację cen materiałów budowlanych , co może w niektórych przypadkach skutecznie zakłócać zawieranie umów. Wiele czasu poświęcono dyskusji nad stosowanymi w Regionie tzw pre-omowami / umowy wstępne / przed zawarciem umowy z firmami wykonawczymi , a pre-umowy obecnie spełniają rolę zabezpieczenia co do pewności i lepszego rozpoznania i przygotowania wykonawczego w tym obszarze, ale co jednocześnie może wydłużać i opóźniać czas na zawieranie umów — na okres od 2 do 6 miesięcy. ZW FZZ zaproponował powrót do tematyki realizacji RPO w województwie w IV kw br — co zostanie ustalone na najbliższym posiedzeniu Prezydium WRDS województwa.-

An/Ma