email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

KZZ  – POSIEDZENIE KOMITETU ds. EDUKACJI I KSZTAŁCENIA – 25/26. 05.16, Bruksela
WSPÓLNA KONFERENCJA EUROPEJSKICH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH – 26/27.05.15, Bruksela

Na majowym spotkaniu Komitetu ds. Edukacji i Kształcenia EKZZ w Brukseli, głównym tematem była dyskusja nad ostatnią propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą tzw. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych („European Pillar of Social Rights”). Dokument ten zawiera trzy bardzo szeroko rozumiane zasady:

Poza tym, w dokumencie  brak jest mowy o działaniach wzmacniających ochronę układów zbiorowych i promowanie dialogu społecznego.Ponadto, członkowie Komitetu omawiali kwestię wprowadzenia dla wszystkich państw członkowskich UE tzw. płatnego urlopu na doskonalenie zawodowe – dotyczy to osób, zmuszonych podnosić swoje kwalifikacje, bo zagrożone są utratą pracy, bądź takich, których angaż nie gwarantuje ani ciągłości pracy ani satysfakcjonującego wynagrodzenia.  W niektórych krajach (w tym w Polsce) można uzyskać tzw. urlopy szkoleniowe, ale tylko wtedy, jeśli kształcimy się zgodnie z linią zakładu, w którym pracujemy.

Z w/w kwestią łączy się też tzw. gwarantowanie zawodowych umiejętności, czyli łatwy, tani i powszechny dostęp niewykwalifikowanych pracowników do  wszelkich form dokształcania zawodowego, co dotyczy nie tylko ludzi młodych, ale w większości ludzi w wieku średnim, którzy, by pozostać na rynku pracy, muszą bezwzględnie podnosić swoje kwalifikacje. Spotkanie Komitetu ds. Edukacji i Kształcenia poprzedziło Konferencję Europejskich Partnerów Społecznych w dn. 26/27.05.16, której tematem była wspólna wizja działania praktyk zawodowych w państwach członkowskich UE. Europejscy partnerzy społeczni opracowali wspólny program dotyczący praktyk zawodowych, koncentrując się na analizie tzw. opłacalności owych praktyk (pracodawcy) i europejskich ramach odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego (związki zawodowe). Celem spotkania było „zbudowanie” wspólnej wizji i wspólnego poparcia dla dalszych inicjatyw. Jak powiedział Thiebaut Weber – sekretarz konfederalny EKZZ – podczas spotkania zarówno związki zawodowe jak i pracodawcy zgodni byli co do stwierdzenia, że przedsiębiorstwa, w których praktyki zawodowe dobrze funkcjonują, to te, w których związki zawodowe mają silną pozycję, bo zdają sobie sprawę z tego, iż praktyki te, to nie jest wykorzystywanie „taniej siły roboczej”, ale dostęp do dobrej jakości szkolenia, po którym następuje wzrost wynagrodzenia. Praktyki zawodowe działają wtedy, kiedy są częścią długoterminowej strategii kształcącej umiejętności. I wspólnym zadaniem pracodawców i związków zawodowych jest rozprzestrzenić tę ideę na całą Europę. Polska, jak stwierdzono, częściowo zreformowała swój system kształcenia zawodowego, ale potrzeba jeszcze sporo pracy, aby wspomóc funkcjonowanie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach. Za najlepszy uznano tzw. kształcenie dualne, czyli system praktyk zawodowych zarówno w szkole jak i w przedsiębiorstwie – system ten przynosi wiele korzyści, bo poprzez przygotowanie do zawodu na terenie zakładu pracy pozwala na szybkie i tanie doskonalenie ludzi młodych i skorzystanie z ich umiejętności dla swoich celów, a przy tym wpływa na wzrost ich zatrudnienia i satysfakcji z szybkiego dostępu do rynku pracy (przykład – Niemcy). W trakcie konferencji podpisano wspólny dokument, w którym partnerzy społeczni wzywają do debaty z instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi na temat wzrostu efektywności i jakości praktyk zawodowych oraz dalszego ich wzmocnienia.

Opracowanie: Dagmara Iwanciw – członkini Komitetu EKZZ ds. Edukacji i Kształcenia, przedstawicielka FZZ