email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę była tematem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. SOR, które odbyło się 17.05. 2018 r. FZZ w spotkaniu reprezentował Pan Jan Polaczek.
Minister Jadwiga Emilewicz omówiła najważniejsze założenia projektu ustawy. Projekt zakłada wprowadzenie obniżonych i proporcjonalnych do przychodu składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących indywidualnie jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskujących roczny przychód nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Z takiego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy przez 3 lata w ciągu 5 ostatnich lat prowadzenia działalności. Dodatkowe warunki to: 1) prowadzenie działalności przez minimum 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym opodatkowanej w formie innej, niż karta podatkowa; 2) nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności, niż gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym (twórcy i artyści, wspólnicy spółek osobowych, przedstawiciele wolnych zawodów, osoby prowadzące szkoły); 3) niewykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy w ciągu dwóch lat od jej rozpoczęcia.

Projektowana regulacja minimalizuje również obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców. Zobowiązani będą oni do jednorazowego zadeklarowania wysokości rocznego przychodu na początku roku kalendarzowego. Ponadto kontrola poprawności opłacania składek będzie się odbywała bez udziału przedsiębiorcy, elektronicznie pomiędzy ZUS a KAS.

Podstawowym celem przedmiotowej nowelizacji jest dostosowanie obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Wprowadzane przepisy mają tym samym przyczynić się do: rozwoju przedsiębiorczości, pobudzenia aktywności zawodowej, ograniczenia tzw. ,,szarej strefy” oraz poprawy długości czasu funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozwiązania zaproponowane w projektowanej ustawie realizują założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w obszarze małe i średnie przedsiębiorstwa. Są one też spójne z zapisami Konstytucji dla Biznesu.

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni zgłosili uwagi i propozycje zmian do powyższej ustawy. Uzgodniono, że poszczególne organizacje przedstawią swoje stanowisko w tej sprawie.