email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

12 marca 2018 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie robocze partnerów spolecznych Zespołu RDS. Ds. funduszy europejskich. Spotkanie prowadził Zygmunt Mierzejewski

Tematy spotkania wraz z podsumowaniem ustaleń lub dalszych działań:

Projekty konkursowe w ramach Działania 2.20 PO WER przygotowujące przedstawicieli partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów działań edukacyjnych.

W ramach wymienionych wyżej projektów planowane są zagraniczne wizyty studyjne dla uczestniczek i uczestników projektu. Ich celem ma być Wielka Brytania z uwagi na realizację przez brytyjskie związki zawodowe podobnych projektów. Wyjazdy te nie będą mogły być finansowane w ramach Działania 2.20 i stąd 2 propozycje MIR w tym zakresie. Odrzucona została propozycja ogłoszenia przez Ministerstwo nowego konkursu na te działania, z uwagi na brak pewności, że te same osoby zostałyby objęte wsparciem w ramach dwóch projektów.

Rozważana jest możliwość włączenia wizyt studyjnych do projektu aktualnie realizowanego przez Pracodawców RP, jednak wymagałoby to akceptacji przez Ministerstwo zmian w projekcie. W szczególności chodzi o: wydłużenie realizacji projektu, rozszerzenia o Wielką Brytanię i zwiększenia liczby uczestników. Ustalenia te wymagają spotkania z MIiR.

W ramach konkursu 2.20 do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek i w odniesieniu do tego Partnerzy obecni na spotkaniu rozważają złożenie jednego partnerskiego projektu.

Pismo dotyczące Działania 2.2.

W odniesieniu do pisma zawierającego wniosek partnerów społecznych o zamknięcie Działaniu 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej rynku , Zygmunt Mierzejewski zobowiązał się do przekazania go Ministrowi Chorążemu, kierując je jednocześnie do wiadomości PARP’u.

Spotkanie Przewodniczącego zespołu Zygmunta Mierzejewskiego z szefową Rady Dialogu Minister E. Rafalską

Tematy zaproponowane spotkania:

– ekspertyza dot. Vat’u,

– współpraca z Departamentem Dialogu Społecznego w zakresie funduszy norweskich,

– uzupełnienie listy członków,

– termin posiedzenia zespołu ds. funduszy, propozycja – 16 kwietnia br.

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Podkomitetu ds. monitorowania zasady partnerstwa

Wszyscy obecni na spotkaniu poparli kandydaturę Pana  Norberta Pruszanowskiego na nowego Przewodniczącego Podkomitetu KUP.

Fiszka projektu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” na przygotowanie repozytorium wiedzy w ramach Działania 2.20.

Została omówiona fiszka tego projektu wraz z uwagami obecnych osób. W szczególności dotyczą one:

– wpisania okresu trwałości projektu,

– wydłużenia go do końca okresu programowania,

– zamiany kolejności kamieni milowych,

– wykreślenie partnerstwa.

Zygmunt Mierzejewski