email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 28.02.2018r. odbyło się spotkanie Krajowej Sieci Partnerów (KSP) Krajowego Punktu Centralnego (KPC) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Forum Związków Zawodowych otrzymało zaproszenie do prac w KSP. Uczestnikiem KSP został z rekomendacji FZZ Zygmunt Mierzejewski. Prof. D.Koradecka otwierając posiedzenie poinformowała o nowych członkach KSP i podkreśliła dotychczasowe zasługi ZM w pracach Zespołu międzyresortowego ds. NDS i NDN.

Kilka informacji o EU-OSHA:

„Aby Europa stała się bezpieczniejszym,

zdrowszym i bardziej wydajnym miejscem pracy”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ang. European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) powstała w 1994 r., jako odpowiedź na szybko wzrastające potrzeby informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest organizacją Unii Europejskiej, powołaną i funkcjonująca na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 2062/94. Trójstronna formuła prac Agencji łączy działania przedstawicieli rządów, pracodawców oraz pracowników w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a od 1999 r. także w krajach kandydujących do Unii. Siedziba Agencji znajduje się w Bilbao (Hiszpania).

Zgodnie z polityką Wspólnoty, Agencja wspiera działania zmierzające do poprawy warunków pracy w Europie. W sferze jej zainteresowań znajdują się m.in. prognozowanie zmian i trendów, gromadzenie i udostępnianie danych faktograficznych i statystycznych, rozwój narzędzi wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Działalność EU-OSHA jest także ukierunkowana na promowanie tematyki bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania informacji o dobrych praktykach, prezentujących praktyczny aspekt wiedzy o bezpieczeństwie pracy. Agencja publikuje wiele wydawnictw, których pełne teksty są dostępne w jej portalu internetowym. Od 2000 r. jest organizatorem ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, podnoszącej świadomość w zakresie najważniejszych zagadnień i kultury bezpieczeństwa pracy. Kampanie poruszają problemy czynników niebezpiecznych w pracy, takich jak np. hałas lub substancje chemiczne, a także tematów wymagających popularyzacji, jak np. ocena ryzyka zawodowego czy też potrzeba współpracy pracodawców i pracowników na rzecz wyższego poziomu bezpieczeństwa pracy. Obecna kampania, prowadzona w latach 2018 – 2019 dotyczy zapobiegania zagrożeniom niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w środowisku pracy. Jej hasło to „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.  

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy działa za pośrednictwem krajowych punktów centralnych (ang. Focal Points) i tworzonych przez nie krajowych sieci partnerów. Struktury te działają we wszystkich krajach europejskich.

Polski Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA

Rolę polskiego Krajowego Punktu Centralnego (KPC), na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 1998 r. pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy.

Współpraca w strukturach Agencji pozwala Polsce w pełni uczestniczyć w procesie pozyskiwania informacji z zasobów światowych oraz ich budowania, poprzez dostarczanie informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy w Polsce. Są to działania niezbędne do formułowania i wdrażania w Europie skutecznej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przestrzeganie trójstronnej formuły uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach służy rozwojowi dialogu społecznego oraz budowaniu partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktywne uczestniczenie w tego typu współpracy międzynarodowej, pozwala na włączanie się do działań na rzecz rozwoju w Europie wspólnych programów związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

Krajowy Punkt Centralny utworzył Krajową Sieć Partnerów (KSP), zapraszając do współpracy szereg instytucji, organizacji i przedsiębiorstw aktywnie działających w obszarze bezpieczeństwa pracy. Biorą one czynny udział w projektach związanych z EU-OSHA i wspierają działalność KPC. Do Krajowa Sieci Partnerów należy 38 instytucji, firm, uczelni i organizacji.

Uczestnicy Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA

Instytucje państwowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Państwowa Inspekcja Pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Główny Inspektorat Sanitarny

Urząd Dozoru Technicznego

Główny Urząd Statystyczny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zawiązki zawodowe

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ

Forum Związków Zawodowych ( od 2018r)

 

Organizacje pracodawców

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

Konfederacja Lewiatan

BCC (od 2018r)

ZRP (od 2018r)

 

Przedsiębiorstwa i firmy

Arcellor Mittal Poland S.A.

Centrum Medyczne „Lim” Sp. z o.o.

Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa Electrabel

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

Merrid Controls Sp.z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

 

Instytucje naukowo-badawcze 

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Techniki Budowlanej

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Główny Instytut Górnictwa

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania: Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa

Politechnika Warszawska, Inspektorat BHP

Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Robotyki 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Uniwersytet Jagielloński

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

 

Inne organizacje

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział Warszawa Centrum

Następnie W.Klimaszewska omówiła działalność KPC w 2017r. Podczas prezentacji odwoływała sie do realizacji programu wieloletniego CIOP. Poniżej informacja na ten temat:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY”- IV ETAP (2017-2019)

Etap IV programu wieloletniego stanowi kontynuację programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. do realizacji w latach 2008-2010, etap II uchwałą nr 154/2010 Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. do realizacji w latach 2011-2013, a etap III uchwałą nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. do realizacji w latach 2014-2016.

Program ten spełnia od 2008 r. funkcję strategii krajowej w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy chroniących życie i zdrowie zatrudnionych.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Funkcja Koordynatora Programu została powierzona Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu i jest sprawowana przez Dyrektora Instytutu – prof. dr hab. med. Danutę Koradecką.

Sekretarzem Naukowym Programu został dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska – Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń.

PODSTAWY PROGRAMOWE

Zakres tematyczny w IV etapie programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” jest zgodny z kierunkami badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dokumentach międzynarodowych i krajowych dotyczących zadań oraz kierunków działań państwa w tej dziedzinie. W szczególności IV etap Programu uwzględnia priorytety działań, postulaty oraz wyzwania naukowe zawarte w następujących dokumentach:

A) międzynarodowych

 1. Strategia EUROPA 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
 2. Strategiczne ramy UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na lata 2014-2020”.
 3. Inicjatywa Komisji Europejskiej: Safer and Healthier Work for All – Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
 4. Raport EU-OSHA pt. “Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013-2020” (“Priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie: 2013-2020”).
 5. Raport sieci PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health) pt. „Sustainable workplaces of the future – European research challenges for occupational safety and health” („Trwałe miejsca pracy w przyszłości – wyzwania naukowe w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”), 2012 r.
 6. „Horyzont 2020” – program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020).
 7. Raport pt. „Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations”, NanoSafety Cluster („Nanobezpieczeństwo w Europie w latach 2015-2025: W kierunku bezpiecznych i trwałych nanomateriałów i innowacji w dziedzinie nanotechnologii”, Unijny Klaster Nanobezpieczeństwo), 2013 r.
 8. Raport pt. „Factories of the future. Multi-annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020” (“Fabryki przyszłości. Wieloletnia mapa drogowa partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Horyzontu 2020”), European Factories of the Future Research Association (EFFRA), 2013

B) krajowych

 1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności – załącznik do uchwały nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r.
 2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 – załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.
 3. Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa – załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.
 4. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – załącznik do uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r.
 5. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r.
 6. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

ODDZIAŁYWANIE PROGRAMU

Osiągnięcie celów Programu wpłynie na zwiększenie zdolności do pracy dzięki:

W szczególności realizacja Programu pozwoli na:

 1. zwiększenie skuteczności działań w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem potrzeby zachowania zdolności do pracy w wydłużonym okresie aktywności zawodowej,
 2. podniesienie jakości zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem zarządzania wiekiem,
 3. zapewnienie nowoczesnego ujęcia problematyki bezpieczeństwa pracy i ergonomii w programach nauczania na wszystkich jego poziomach oraz doskonalenia kompetencji służb specjalistycznych,
 4. poszerzenie oferty polskiego przemysłu producentów środków ochrony indywidualnej, a w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa stosujących je pracowników, poprzez udostępnienie nowych, znacząco lepszych wyrobów,
 5. kontynuację prac legislacyjnych i normalizacyjnych w celu zapewniania zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w celu wdrażania do zbioru polskich norm odpowiednich norm europejskich z tej dziedziny,
 6. rozwój krajowego systemu oceny zgodności wyrobów i usług, odpowiednio do wymagań dyrektyw UE,
 7. zapewnienie aktywnego uczestnictwa Polski w międzynarodowej i europejskiej współpracy w zakresie badań naukowych, a także w wymianie dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 8. zwiększanie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym rozwój działalności polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów Programu będzie miał zakres oraz sposób realizacji prac związanych z wykorzystaniem i upowszechnianiem jego wyników. Z tego względu oraz z uwagi na strukturę gospodarki, w której ponad 98% przedsiębiorstw stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), dla zapewnienia możliwie pełnego wprowadzenia wyników Programu do praktyki niezbędne jest bezpośrednie zaangażowanie organów administracji rządowej i państwowej w ich upowszechnienie. Prowadzone działania powinny mieć charakter komplementarny i być realizowane równolegle w trzech zakresach:

Wykorzystanie i upowszechnianie wyników Programu prowadzone będzie systematycznie, obejmując okres do 5 lat po jego zakończeniu. Zakłada się, że wykorzystanie i upowszechnianie w tym okresie rezultatów Programu powinno przyczynić się do znacznego ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy. Wpłynie to także na możliwości wydłużenia aktywności zawodowej z zachowaniem zdrowia. Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, która nastąpi w wyniku realizacji Programu powinna jednocześnie spowodować zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo i społeczeństwo z tytułu zagrożeń zawodowych.

STRUKTURA PROGRAMU

Tematyka ustalona w IV etapie programu wieloletniego jest realizowana w ramach 2. części: A – Programu realizacji zadań w zakresie służb państwowych oraz B – Programu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Część A – Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych obejmuje grupy tematyczne:

Grupa 1

Ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Grupa 2

Rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy

Grupa 3

Rozwój systemu badań maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Grupa 4

Rozwój systemu edukacji, informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część B – Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych obejmuje przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie I

Zachowanie zdolności do pracy

Przedsięwzięcie II

Nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami pracy

Przedsięwzięcie III

Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedsięwzięcie IV

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa

WYKONAWCY PROGRAMU:

Program w IV etapie realizowany jest przez 11 jednostek naukowych – uczelnie, instytuty badawcze i PAN we współpracy z przedsiębiorstwami, organami administracji rządowej oraz nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.

W kolejnym punkcie D.Pięta omówiła plany Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem zaplanowanej na lata 2018–2019 kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Cele kampanii:

Najważniejsze daty w kampanii to:

Uzasadnienie

Chociaż istnieje wiele przepisów prawnych, mających na celu ochronę pracowników przed szkodliwymi substancjami, substancje te nadal stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Mnóstwo osób w Unii Europejskiej jest narażonych na działanie szkodliwych substancji w miejscu pracy. Co więcej, ponieważ zagrożeń często nie widać lub niezbyt dobrze rozumie się ich przyczynę – mogą być spowodowane wyziewami czy pyłem albo też do narażenia może dojść przypadkowo – możliwe jest, że nie zostaną odpowiednio potraktowane. Często działania podejmuje się zbyt późno. Jednak podejmując współpracę, kierownictwo i pracownicy mogą stworzyć solidną kulturę profilaktyki, w której zastępowanie jest częścią zapobiegania i ochrony. Pełna ocena ryzyka jest kluczowym etapem w tym procesie.

Kto może wziąć udział? Jak można wziąć udział?

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. W szczególności do zabrania głosu w kampanii zachęcamy następujące grupy:

Istnieje wiele sposobów, w jakie możesz się zaangażować, (samodzielnie lub w ramach organizacji), na przykład można:


Pomoc praktyczna

Na stronie internetowej kampanii www.healthy-workplaces.eu  można znaleźć bogaty wybór materiałów poświęconych kampanii, w tym m.in:

Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom

Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą wszyscy – od pracowników po krajowe systemy ochrony zdrowia. Oznacza to jednak, że również wszyscy mogą skorzystać na lepszej polityce i praktykach.

Kraje o niskich standardach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zużywają cenne zasoby na leczenie urazów i chorób, których można było uniknąć. Wdrożenie solidnej strategii krajowej może przynieść wiele korzyści, do których należą:

Korzyści dla przedsiębiorstw

Niewłaściwe bezpieczeństwo i higiena pracy narażają przedsiębiorstwa na koszty, natomiast wysoki poziom BHP się opłaca. Przedsiębiorstwa przestrzegające wyższych norm bezpieczeństwa i higieny pracy osiągają lepsze wyniki i mają stabilniejszą pozycję.

Z badań wynika, że każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro  , a stosunek kosztów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy do jego korzyści wypada pozytywnie.

Gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu BHP dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, są znaczące. Przykładowo wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy:

Podjęcie odpowiednich działań może przynieść przedsiębiorstwu znaczące korzyści.

Podczas dyskusji nad planem 2018r. ZM zwrócił uwagę, że trzeba również myśleć o przyszłych inwestycjach gdyż uruchamiając je wielu nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Trzeba włączyć MIiR do prac, gdyż wiele przetargów ma  na celu najniższa cenę lub wysoką innowacyjność Nie może być tak, że nie patrzymy na zagrożenia rakotwórcze, chemiczne, biologiczne czy pyłowe. itd.

Pomysł przyjęto do realizacji.

Zygmunt Mierzejewski