email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W obronie praw pracowniczych i związkowych – Pikieta pod PKP Cargo w Poznaniu

W dniu 30 sierpnia 2018 r. pod Pomnikiem Św. Katarzyny przy Zachodnim Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A. w Poznaniu odbyła się pikieta członków związków zawodowych trzech organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy działających w spółce. Związki zawodowe reprezentowali przewodniczący Andrzej Zawodny, Beata Wiatrowska i Wiesław Brzychcy. W pikiecie udział wzięli także wspierając postulaty ponad dwudziestoosobowa reprezentacja Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. wielkopolskiego z przewodniczącym Krzysztofem Małeckim. Były reprezentowane m. in. związki zawodowe pielęgniarek i położnych, straży granicznej, funkcjonariuszy policji i pracowników pożarnictwa, pracowników cywilnych policji, pracowników zrzeszenia ruchu ciągłego i inne.

Andrzej Zawodny i Beata Wiatrowska przedstawili pikietującym postulaty, które dotyczą: zaprzestania łamania ustawy o związkach zawodowych art. 32 oraz przestrzegania art. 30 pkt 4, niewprowadzania systemowych podwyżek płac bez uzgodnienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, przestrzegania Kodeksu pracy art. 39, równego traktowania związków zawodowych, zaprzestania łamania zapisów Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy Zachodniego Obszaru RP w Poznaniu Radosław Strakulski, w swoim wystąpieniu poparł postulaty związków zawodowych działających w PKP Cargo S.A. w Poznaniu oraz odczytał list przewodniczącego Federacji Stanisława Stolorza.

Następnie przewodniczący ZW FZZ Krzysztof Małecki odczytał list poparcia przewodniczącej FZZ Doroty Gardias, w którym wsparła w imieniu centrali związkowej akcję protestacyjną przeciw łamaniu praw pracowniczych i obnażaniu praktyk nieszanujących prawa pracy pracodawców traktujących dialog instrumentalnie. Podkreśliła, że dzisiaj o realny system demokratyczny walczą działacze związkowi na poziomie lokalnym. Bez poszanowania praw pracowniczych demokracja staje się towarem luksusowym w rękach grup najbardziej uprzywilejowanych. Kolejarze to jedna ze strategicznych grup zawodowych o bogatych tradycjach związkowych. Na koniec przewodnicząca FZZ wskazała rolę Federacji znacząco wpływającej na rozwój Forum Związków Zawodowych.

Pikietujący głośno wyrażali swoje niezadowolenie z panującej w zakładzie sytuacji, także wówczas gdy do protestujących wyszedł Dyrektor Zakładu Andrzej Jabłoński. Reprezentanci związków zawodowych przekazali list otwarty dyrektorowi zakładu, którzy po zakończeniu pikiety udali się na spotkanie z Dyrektorem do siedziby spółki. Na spotkaniu przewodniczący Krzysztof Małecki zaapelował do Dyrektora i przewodniczących związków zawodowych o przestrzeganie przepisów ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu pracy i regulaminu świadczeń socjalnych w duchu konstruktywnego dialogu dla dobra wszystkich pracowników i spółki.

Związki zawodowe działające w PKP Cargo S.A. Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu wystosowały na ręce przewodniczącego ZW FZZ podziękowanie za obecność i wsparcie w pikiecie przez przedstawicieli organizacji przynależnych do Forum Związków Zawodowych.