email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli – według ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 110 ust. 2 cytowanej ustawy, arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

W odniesieniu do powyższego, przepis ten jest skonstruowany w taki sposób, że pierwszy człon odnosi się wprost do NSZZ "Solidarność" jako jednolitego związku zawodowego będącego członkiem Rady Dialogu Społecznego. Druga część tego przepisu ma zastosowanie do ogólnopolskich reprezentatywnych organizacji członkowskich zrzeszających nauczycieli, które wchodzą w skład konfederacji będących członkami Rady Dialogu Społecznego - czyli OPZZ i FZZ. Dlatego też w przypadku konfederacji będących reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego stronami uprawnionymi do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli są zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli i wchodzące w skład FZZ.

Zwracam jednakże uwagę na fakt, że zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:
  1. pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo
  2. funkcjonariuszami, o których mowa w art. 2 ust. 6, pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.
Organizacja związkowa, przedstawia co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki, informację o łącznej liczbie członków tej organizacji.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy z dnia 25-04-2014, sygn. akt II PK 201/13, nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji o liczbie członków, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 167), powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia informacji (potwierdza to również uchwała siedmiu sędziów SN z 20.12.2012 r. - sygn. III PZP 7/12).

W świetle treści art. 110 cytowanej ustawy Prawo oświatowe, w zw. z art. 251 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych warunkami uprawniającymi do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli (obok konieczności przynależności do reprezentatywnych organizacji związkowych i zrzeszania nauczycieli), są przynależność do powyższych organizacji związkowych co najmniej dziesięciu pracowników - w przypadku zakładowej organizacji związkowej, albo co najmniej jednego pracownika - w przypadku międzyzakładowej organizacji związkowej, zatrudnionych w powyższej szkole lub placówce, oraz przedstawienie pracodawcy (szkole lub placówce) informacji o łącznej liczbie członków organizacji związkowej oraz o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u danego pracodawcy lub o liczbie członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych zakresem terytorialnym działania tej organizacji (por. wyrok WSA Rzeszów z dnia 08-11-2016, sygn. akt II SA/Rz 1320/16).

/-/ Andrzej Jankowski

Dyrektor Biura Prawnego
Forum Związków Zawodowych
Bydgoszcz, 24 sierpnia 2017 r.