email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

13 października 2017 roku, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Lublin, Pan dr Krzysztof Żuk, w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina – przyznał Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Lublinie oraz Związkowi Zawodowemu „Rada Poradnictwa” w Lublinie – Medal 700-lecia Miasta Lublin.

Oba związki zawodowe są organizacjami członkowskimi Forum Związków Zawodowych – więc dla Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Lublinie, to również duma i honor. Naszym kolegom i koleżankom, członkom obu organizacji związkowych

GRATULUJEMY !!!