email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dnia 26 Kwietnia 2016 r. w hotelu Hibiskus w Zarzeczu k/Boguchwały odbyła się VII Konferencja Sprawozdawcza Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych przy Zakładzie Linii Kolejowych PLK SA w Rzeszowie.

Obrady Konferencji prowadził sprawnie Kol. Andrzej Kubas od 13-tu lat przewodniczący tej organizacji który na wstępie przywitał wszystkich Delegatów z poszczególnych grup związkowych  oraz przybyłych przedstawicieli ponadzakładowych Organizacji Związkowych a mianowicie : Przewodniczącego Federacji Związków Zaw3odowych Pracowników Dróg Żelaznych Kol. Adama Zawodnego i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego FORUM ZZ Województwa Podkarpackiego Kol Lesława Cuprysia Na podstawie podjętej w dniu 18 marca 2016 r Uchwały Zarządu Związku za zasługi na rzecz rozwoju ZZK przy ZLK Rzeszów Honorową Odznaka Związku zostali wyróżnieni następujący członkowie: Waldemar Baraniewicz, Bogdan Barzyk, Zofia Jerzak, Barbara Pytel, Mieczysław Malec, Krzysztof Próchnicki, Krzysztof Leszkowicz, Zbigniew Hornecki i Eugeniusz Wilk.

Po dokonaniu wyboru komisji roboczych Delegacji wysłuchali sprawozdania Zarządu Związku z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2015 –ty oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej a następnie jednogłośnie podjęli Uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W drugiej części Konferencji w jej obradach uczestniczyli : z ramienia Marszałka Woj. Podkarpackiego Pan Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego , Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PLK SA w Rzeszowie Pan Mieczysław Borowiec i jego zastępcy, Naczelnicy Sekcji Eksploatacji w Przemyślu Rzeszowie i Zagórzu, Pani Halina Bajda Naczelnik działu ds. pracowniczych w ZLK Rzeszów oraz Pan Jerzy Zuba Radny Powiatu Sanockiego Przy udziale w/w osób dyskusja toczyła się wokół spraw pracowniczych i związkowych a następnie dyskutowano o rozwoju kolei na Podkarpaciu i kursowaniu pociągów pasażerskich na liniach województwa podkarpackiego uruchamianych przez Spółkę Przewozy Regionalne Oddział w Rzeszowie. Wskazywano na potrzebę wprowadzenia pociągów stałego kursowania łączących Krosno z Sanokiem i Zagórzem oraz pociągów turystycznych na linii 107 do Łupkowa. Na koniec Delegacji  podjęli stosowne uchwały i skierowali Apel do Zarządu Województwa Podkarpackiego o uruchomienie pociągów na Linii 108 w/g wariantu II wypracowanego przez Zespół ds. optymalizacji rozkładów jazdy pociągów działający przy Podkarpackim  Urzędzie Marszałkowskim.

Tekst: Iwona Gurgacz
Zdjęcia; Grzegorz Fedorczyk