email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 4 marca 2019 r. w Sandomierzu odbyło się I posiedzenie Prezydium nowo wybranego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego. Prezydium dokonało podsumowania i oceny działalności Związku Wojewódzkiego FZZ w roku 2018 oraz wyznaczyło zadania na okres I go półrocza 2019 r. Przyjęty został wstępny plan wyborów w Zarządach Powiatowych Forum Związków Zawodowych w województwie oraz organizacji szkolenia z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy dla członków Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Jednocześnie ustalono termin i miejsce pierwszego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, które zaplanowane zostało na maj 2019 r. Następnie odbyły się wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zarządu Powiatowego FZZ w Sandomierzu.

Przewodniczącym Zarządu Powiatowego FZZ w Sandomierzu został wybrany Kol. Władysław Kozieł – Związek Zawodowy „Kontra – 2000”, Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali: Kol. Krystyna Rzeszowiak – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Kol. Beata Gawłowska – Bajda Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”.

Wspólnie omówionych zostało wiele spraw natury organizacyjnej i działania – struktur terenowych w województwie, a wiceprzewodniczący ZW FZZ przyjęli koordynację nad działalnością branż w szkolnictwie, przemyśle, transporcie oraz w ochronie zdrowia.

Andrzej Matysek
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Świętokrzyskiego