email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Decyzja UNFCCC o organizacji COP24 w Katowicach, stolicy stołecznego Regionu Górnośląskiego, stawia ruch związkowy w delikatnej i krytycznej sytuacji, w której potrzebna jest dobrze przygotowana strategia. Potrzeba aby było dobrze słyszalne przesłanie związków zawodowych wspierających działania w dziedzinie klimatu i sprawiedliwej transformacji dla pracowników.

Następny COP (COP24, w Katowicach, Polska) musi dostarczyć krytycznych aspektów architektury paryskiej, a także stanowić impuls do rewizji krajowych składek. Ponadto może stać się przestrzenią, w której można uruchomić program prac w zakresie sprawiedliwej transformacji, a zatem istnieje wyraźne zobowiązanie ze strony rządów wobec wszystkich osób dotkniętych polityką w zakresie klimatu, w oparciu o porozumienie paryskie i zakorzenione prace w procesie UNFCCC.

Spotkanie strategiczne – 11 listopada 2017r.- miało trzy kluczowe cele: podzielić się oceną negocjacji klimatycznych i postępów poczynionych przez ruch związkowy do tej pory, przedyskutować perspektywy COP24 w Katowicach w Polsce i zebrać reakcje na wspólną strategię rzecznictwa wobec tego spotkania i ocenić ostatnie cztery lata ITUC, a także pracować nad zmianami klimatycznymi i identyfikować główne punkty, luki i potencjalne obszary przyszłej pracy.

Spotkanie rozpoczęło się od briefingu sekretariatu ITUC na temat różnych aspektów międzynarodowego zarządzania klimatem oraz postępów, jakie związki zawodowe poczyniły w zakresie różnych priorytetów, w szczególności o sprawiedliwej transformacji „Just Transition”, które są zawarte w porozumieniu paryskim. Zaprezentowano również, w jaki sposób priorytety te łączą się z COP23, a także potencjalne wyniki różnych działań. W czasie COP23 zwrócono również uwagę na wydarzenia, które zaplanowano w ramach drugiego tygodnia. Druga sesja była poświęcona omówieniu perspektyw COP24 w Katowicach i zebraniu reakcji na wspólną strategię rzecznictwa. Reakcje z sali były liczne i analizowano różne propozycje, w tym niektóre związane z formalnym procesem negocjacji np. pomysł pracy w Katowicach.

Program sprawiedliwej transformacji „Just Transition” wychodzący z COP24 i inne, których celem jest mobilizacja poza negocjacjami (np. idea globalnego dnia związkowego i mobilizacji na temat klimatu). Grupy nieformalnie dyskutowały nad tymi pomysłami i zgłaszały je na sesje plenarne podczas swoich dyskusji.

Ważnymi elementami tej sesji są: potrzeba budowania jedności z polskimi związkami zawodowymi, poszerzenie dyskusji z energii na inne sektory poprzez nasze zaangażowanie wraz z nimi, wzmocnienie naszego dialogu z sojusznikami, aby zapobiec niewspółosiowości strategii i komunikatów, zapewnić pozytywną narrację na około sprawiedliwej transformacji – Just Transition, opierając się jak najwięcej na rzeczywistych doświadczeniach.

ITUC współpracowała z Greenpeace International na spotkaniu pobocznym w UNFCCC, mając na celu wymianę doświadczeń wspólnej pracy, a także doświadczeń wyciągniętych ze związku zawodowego – współpraca Greenpeace. Związki zawodowe przedstawiły doświadczenia z Kanady, Hiszpanii i Brazylii, a także refleksje z regionu afrykańskiego i Fidżi. Przedstawiciele Greenpeace wnieśli spostrzeżenia z Filipin, Chin i Polski. Debatę poprowadzili Sharan Burrow, Sekretarz Generalny ITUC i Jennifer Morgan, Dyrektor Wykonawczy GP, przy wsparciu Daniela Mittlera, szefa działu politycznego i biznesowego GP. Impreza poboczna była bardzo interaktywna, wiele reakcji i opinii pochodziło od publiczności, która w najważniejszym momencie frekwencji osiągnęła ponad 150 delegatów. Wymiana wykazała, że ​​pomimo powszechnego przekonania, że ​​istnieje realna chęć obu stron do wzmocnienia współpracy w terenie i zapewnienia sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwej transformacji. Stają się one silniejsze w kampanii na rzecz ochrony środowiska.

W sprawie dialogu ułatwiającego, który zmienił nazwę na Talanoa Dialogue, podjęto decyzje, aby zorganizować go jako proces, który będzie trwał przez cały przyszły rok, z co najmniej dwiema fazami: jedną o bardziej technicznym charakterze, z wkładami różnych organów i organizacji, biorąc pod uwagę miejsce w SB w maju 2018 r. oraz druga fazę, bardziej polityczną, odbywająca się podczas COP24 w Katowicach. Niepokojącym pozostaje brak porozumienia w sprawie statusu wyniku dialogu. Na obecnym etapie wydaje się, że jest to podsumowanie prezydencji / przewodniczącego. Coś wyjątkowo nieadekwatnego, ponieważ nie doprowadziłoby to do podjęcia decyzji o potrzebie zwiększenia ambicji, zanim Strony przedstawią swoje NDC do 2020 roku.

Dalsze działania: Porozumienie paryskie daje nam prawdziwe połączenie, aby zapewnić, że krajowe polityki klimatyczne zawierają sprawiedliwe środki przejściowe, a wraz z wytycznymi MOP dotyczącymi Sprawiedliwej Transformacji mamy pakiet do walki o te polityki na poziomie krajowym. Ponadto, jeśli chodzi o proces międzynarodowy, a także COP przeprowadzający się do Polski, związki zawodowe zaczęły promować ideę katowickiego programu prac na temat „Sprawiedliwej Transformacji”, który zapewni widoczność i kontynuację rozproszonej dyskusji wokół Sprawiedliwe Transformacji. To powinno być dalej promowane podczas 2018 roku.

4. Kontynuacja i planowanie na przyszły rok

Kongres ITUC, który zbiega się na tydzień z COP24 w Katowicach, określi priorytety na najbliższe cztery lata. Po udanej mobilizacji w minionej dekadzie nadszedł czas, aby potwierdzić gotowość związków zawodowych do przełożenia polityk międzynarodowych na ambicje narodowe. Nadchodzi czas trudnych wyborów i musimy pokazać, że rzeczywiście stoimy po właściwej stronie historii.

Priorytety na 2018 r. zostaną wkrótce opracowane i z pewnością będą oparte na obecnych kierunkach prac, a mianowicie:

– Dalsza promocja kampanii „Unions4Climate” w celu podniesienia rangi zaangażowania związków zawodowych w walkę ze zmianami klimatu na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

– Kontynuacja prac MOP w zakresie promowania wytycznych MOP dotyczących sprawiedliwej transformacji i wspierania związków w krajach wybranych do etapu pilotażowego wdrożenia oraz mobilizacji wokół raportu MOP dotyczącego zatrudnienia i perspektyw społecznych (WESO), który będzie koncentrować się na klimacie i środowisku, oraz zostanie wydany w kontekście Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC), w dniach 28 maja – 8 czerwca 2018 r.

– Koordynacja i organizacja, we współpracy z ETUC i polskimi związkami zawodowymi, międzynarodowego ruchu związków zawodowych na COP24 w Katowicach, Polska, 3-14 grudnia 2018 r., w tym promocja Katowickiego Programu Pracy na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

– Zapewnienie kontynuacji pierwszego programu nauczania „Organizowanie na rzecz klimatu”.

– Przygotowanie gruntu pod dyskusje dotyczące zmian klimatycznych na nadchodzącym Kongresie ITUC w Kopenhadze, 2-7 grudnia 2018 r

Kluczowe spotkania w 2018 r. (Klimat i zrównoważony rozwój):

Światowe Forum Społeczne 13-17 marca, Salvador de Bahia, Brazylia

Negocjacje w sprawie UNFCCC – Bonn Instytucje zależne: 30 kwietnia – 10 maja – Bonn, Niemcy

Międzynarodowa Konferencja Pracy ILO (ILC): 28 maja – 8 czerwca 2018 r. – Genewa, Szwajcaria.

Negocjacje UNFCCC – dodatkowa sesja ADP: tbc, ale prawdopodobnie we wrześniu / październiku

Światowy szczyt działań w dziedzinie klimatu: 12-14 września 2018 r., San Francisco, USA

Forum polityczne wysokiego szczebla ds. zrównoważonego rozwoju, 9-18 lipca 2018 r., Nowy Jork

4 Kongres ITUC, 2-7 grudnia 2018 r., Kopenhaga, Dania

UNFCCC COP24: 3 – 14 grudnia 2018, Katowice Polska

Opracował: Grzegorz Trefon