email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

EKZZ wezwała dzisiaj liderów Unii Europejskiej, by poparli budżet dla ludzi pracy, a nie tylko podnosili wydatki na obronę, bezpieczeństwo i ochronę granic zewnętrznych.

Szefowie państw i rządów spotykają się w piątek, by rozmawiać o politycznych priorytetach dla przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) po 2020 roku. EKZZ przekonuje prezydentów i premierów, by spojrzeli poza „wąski zestaw” opcji dla nowych WRF zaprezentowanych przez Komisję Europejską w minionym tygodniu.

Unia Europejska powinna rozmawiać o wszystkich opcjach, a nie tylko o kilku zaproponowanych przez Komisję Europejską” – mówi Thiébaut Weber, sekretarz konfederalny EKZZ. „Domagamy się . budżetu dla ludzi pracy, a nie budżetu do budowy Fortecy Europy. Skupienie się tylko na obronie, bezpieczeństwie i ochronie granic i zapowiedzi wzrostu wydatków na te cele, a cięcia w polityce spójności to błąd. Nie mówi się o skutkach dla rynku pracy związanych z cyfryzacją i środkach przeznaczanych na ograniczenie ryzyka utraty pracy przez ludzi. W polityce społecznej wskazuje się tylko wzrost wydatków na program Erasmus+. Nie ma nic o wydatkach w związku z polityką klimatyczną czy pomocy dla ludzi, którzy mogą pozostać sami w procesie wprowadzania gospodarki niskoemisyjnej. Nic nie ma o środkach potrzebnych do implementacji zasad Europejskiego Filara Spraw Socjalnych.

Punktem wyjścia do rozmów o budżecie UE powinien być Filar, w tym prawo do uczciwych zarobków i godnego dzielenia pracy i życia, ONZ-owskie cele Zrównoważonego Rozwoju, w tym uczciwą pracę i dobrej jakości edukację.

EKZZ proponuje wzrost:

– budżet UE powinien wynosić 1,3% Dochodu Narodowego Brutto

– środki własne w budżecie UE powinny sięgać 50% całości

– w środkach na politykę spójności 30% powinno być przeznaczone na implementację Filara.

EKZZ wzywa też do stworzenia Europejskiego funduszu, który będzie pomagał w ograniczaniu dla pracowników negatywnych skutków strukturalnych zmian w gospodarce wynikających z cyfryzacji, dekarbonizacji, globalizacji.