email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W grudniu 2015, przyjęcie porozumienia paryskiego nadało ramy międzynarodowej akcji przeciwko zmianom klimatu na okres po 2020 roku. Kraje zobowiązały się do powstrzymania wzrostu temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z poziomami pre-industrialnymi oraz zobowiązały się do tego aby wzrost globalnej temperatury nie przekroczył 1,5 stopnia Celsjusza. Aby sprostać tym zadaniom, kraje będą zobowiązane do składania co 5 lat sprawozdań wykonania swoich zobowiązań w tym zakresie. 

Akcja „transformacja”

Dzięki porozumieniu paryskiemu kraje zobowiązały się również do promowania godnej pracy i sprawiedliwego „przejścia” dla siły roboczej. Nie należy zapominać o tych zasadach obecnie, gdy wchodzimy w operacjonalizację/wykonanie umowy. W tej perspektywie EKZZ postrzega wybór Katowic jako miasta-gospodarza kolejnego COP 24 jako okazję do wzmocnienia sprawiedliwych zasad transformacji, które stanowią rdzeń międzynarodowej polityki klimatycznej. Katowice znajdują się w regionie o silnym zapleczu przemysłowym, które uosabia wyzwania i możliwości związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, a COP 24 musi być konferencją dokonującą takiej właśnie transformacji.

W tym celu EKZZ wzywa do spotkania ministrów wysokiego szczebla na COP 24 między ministrami środowiska i pracy, w celu zainicjowania „Deklaracji Katowickiej na rzecz sprawiedliwego przejścia”, dzięki której rządy będą jednoznacznie potwierdzać swoje zobowiązanie do oparcia polityki klimatycznej na sprawiedliwym przejściu i zasadach godnej pracy. Ponadto, spotkanie to powinno rozpocząć „Katowicki plan działań na rzecz sprawiedliwego przejścia”, który zostanie przyjęty w ramach COP, w celu:
• gromadzenia doświadczeń Stron w zakresie wspierania społeczności i pracowników w okresie przejściowym;
• udzielania stronom wskazówek w zakresie promowania sprawiedliwego przejścia i godnej pracy, a także sposobu tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości zatrudnienia;
• włączanie w główny nurt właśnie transformacji i godnej pracy w różnych wymiarach polityki klimatycznej (łagodzenie, adaptacja, finanse, technologia, budowanie potencjału);
• udzielanie mandatu ekologicznemu funduszowi klimatycznemu i innym podmiotom zajmującym się finansowaniem działań związanych z klimatem w celu wspierania projektów mających na celu tworzenie dobrych miejsc pracy w regionach, które mogą ucierpieć w wyniku przejścia na gospodarkę o zerowej emisji;
• zapewnienie, że działania w zakresie klimatu są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, w szczególności z 1, 5, 7 i 10.

EKZZ podkreśla, że ​​walki ze zmianami klimatu nie można pozostawić rynkowi. Władze publiczne muszą kierować się sprawiedliwym przejściem do gospodarki niskoemisyjnej poprzez planowanie polityki, ambitne ramy polityczne, silny sektor publiczny i masowe inwestycje publiczne. EKZZ powtarza swoje zobowiązanie do współpracy ze swoimi oddziałami i w ścisłej współpracy z ITUC, a także poprzez szersze sojusze, w celu promowania międzynarodowego reżimu klimatycznego, który zapewni przyzwoitą i dostatnią przyszłość dla wszystkich.