email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 6.04.2017r. odbyło się 85 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Członkiem Komisji jest Zygmunt Mierzejewski.

W pierwszym punkcie obrad został przedstawiony wniosek o wprowadzenie oznakowania "skóra" dlas 182 substancji, dla których takie oznakowanie nie było wnioskowane do wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie NDS przez Komisję. Przyjęto wniosek do ministra MRPiPS o wprowadzenie oznakowania.

Następnie zostały przedstawione wnioski dotyczące propozycji dopuszczalnych stężeń dla substancji chemicznych uwzględnionych w Dyrektywie Komisji 2017/164/UE: bisfenolu , kwasu akrylowego, tlenku azotu, chlorku metylenu, chlorku winylidenu,  uwodornionych terfenyli. Propozycje zostały przyjęte.


Ostatnim punktem było przedstawienie wniosków dotyczących propozycji dopuszczalnych stężeń dla substancji chemicznych uwzględnionych w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy. Omówiono dichloroetan Proponowano NDS 8,2 mg/m3. Obecnie obowiązkuje 50 mg/m3. ZM nie zgodził sie z argumentacją prof. Czerczaka. To jest dopiero projekt Dyrektywy. Przygotowujemy sie do zmian, ale nie teraz zwłaszcza, że z informacji z Anvilu trzeba ponad 8 mln zł na dostosowanie się do zmniejszonej wartości NDS. Przyjęto argumentację ZM i nie obniżono wartości.                                        

Zygmunt Mierzejewski