email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 30 maja 2016 roku w Pałacu Narodów ONZ w Genewie nastąpiło otwarcie 105 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zakończenie 105 Sesji planowane jest na 11 czerwca. W roku obecnym przedstawiciele trójstronnych delegacji ze 186 państw członkowskich MOP będą obradować wg. poniższego porządku obrad:

Stałe punkty porządku obrad: 

  1. Raporty Przewodniczącego Rady Administracyjnej i Dyrektora Generalnego.
  2. Program i budżet oraz inne sprawy finansowe.
  3. Informacje i sprawozdania na temat stosowania konwencji i zaleceń. Punkty umieszczone w porządku obrad przez Konferencję lub Radę Administracyjną.
  4. Godna praca w globalnych łańcuchach dostaw – dyskusja ogólna.
  5. Godna praca na rzecz pokoju i zdolności odbudowy: Rewizja Zalecenia nr 71 dotyczącego zatrudnienia w okresie przechodzenia od wojny do pokoju, z 1944r. – działalność normotwórcza, pierwsza dyskusja w ramach procedury podwójnej dyskusji.
  6. Ocena wpływu Deklaracji MOP dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji, z 2008 r.
  7. Kwestie morskie:

Podczas tegorocznej Sesji MOP Forum Związków Zawodowych reprezentują: Krystyna Ciemniak jako ekspert oraz Roman Michalski jako ekspert, członek tytularny. Po uzgodnieniach pomiędzy przedstawicielami pozostałych central związkowych tj. NSZZ Solidarność i OPZZ ustalono, że Krystyna Ciemniak pracować będzie jako ekspert, z-ca członka tytularnego w komitecie technicznym, który będzie pracował nad punktem IV porządku obrad. Roman Michalski jako ekspert, członek tytularny będzie reprezentował przedstawicieli polskich związków zawodowych w komitecie technicznym, który będzie pracował nad punktem V porządku obrad.